Menu

Etkinlikler

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği ile Eşyanın Teslimi Hk.


Sayın Üyelerimiz;


Bilindiği üzere Derneğimizce uzun yıllardır taşıyan ve taşıyanın temsilcisi gemi acentelerinin hak ve hükümlülükleri koruyabilmek için Eşyanın teslimi konusunda yapılan çalışmalar neticesinde 25.05.2022 tarih ve 31846/2022 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ Değişikliği ile ilgili problemin çözüme kavuşturulduğunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşamaktayız.


Gümrük Yönetmeliği 130. Madde’ nin eski hali;

MADDE 130 – (1) Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın alıcısı olarak gösterilen (Değişik ibare:RG-2/11/2011-28103) onaylanmış kişi statü belgesi (Ek ibare:RG-10/1/2013-28524) veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.

İlgili değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği 130. Madde;

MADDE 130 – “(1) Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Ayrıca 94. Maddede değişikliğe gidilmiş olup;

Kesin Çıkış İşlemleri

(1) Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.

“Çıkış işlemleri’’

MADDE 94- (1) Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.” denilmiştir.

İlgili değişikliklerle ‘’Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir. ‘’ denildiğinden ve Denizyolu taşımalarında bütün taraflar için sözleşmenin konşimento olduğu ve 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) taşıyanın eşya teslimine ilişkin ilgili maddelerine göre hareket edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu maddeleri;

MADDE 1228– (1) Konşimento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.

Konşimentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi

MADDE 1236- (1) Eşya, ancak konşimento nüshasının, eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek geri verilmesi karşılığında teslim edilir.

Şeklinde düzenlenmiştir.


İlgili değişikliği siz değerli üyelerimizin dikkatine sunar yıllardır bıkmadan ve usanmadan Derneğimizce yapılan çalışmaların sektörümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz. 

 

                  

 

     Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

            Yönetim Kurulu Başkanı

                 Recep DÜZGİT  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği ile Eşyanın Teslimi Hk. 1