Menu

Duyurular


Zabitlerin 01.07.2013 Tarihi İtibari ile Hizmet Süreleri Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 388-295 = 17/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/06/2013 tarih ve  2446-374 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: a) 12/06/2013 tarih ve 2370 sayılı yazımız.
       b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14/06/2013 tarih ve 6438 sayılı yazısı.
 
Odamızca Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi (a) yazımız ile özetle, “Gemiadamları Yönetmeliği”ne eklenen geçici madde 11 kapsamında, 01.07.2013 tarihine kadar 24 ay hizmet süreleri dolan zabitlerin, uygulamadan faydalanabilmek için başvuru yapmak üzere gemiden ayrılmak istedikleri, ancak 01.07.2013 tarihine kadar gemilerden indirilerek yerlerine özellikle tanker gibi spesifik alanda tecrübeli zabitlerin üstelikte yaz döneminde bulunması zor olduğundan tankerler başta olmazk üzere gemi sahiplerinin çoğunun sıkıntıya düşeceğinden bahisle söz konusu yaz döneminde gemideki mevcut zabitlerin gemiden ayrılmadan çalışmaya devam edebilmesini teminen;
 
-1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 24 aylık hizmet süresini dolduran zabitler için müracaatların kendileri adına şirketleri tarafından yapılmasına olanak sağlanması ve müracaat süresinin 3 ay uzatılması,
 
-Eğer müracaat süresi uzatılamıyorsa, 1 Temmuz 2013 itibariyle 24 aylık hizmet süreleri dolan ve kendileri adına şirketleri tarafından müracaatları yapılan zabitler için gemi dönüşü sınava girme olanağı sağlanması,
hususları talep edilmişti.
 
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak Odamıza Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce Liman Başkanlıkları ve Odamıza gönderilen ilgi (b) yazıda;
 
Deniz ticaret filomuzun gemiadamı sıkıntısı yaşamaması ve deniz ticaretinin aksamamasını teminen, halen seferde bulunan gemiadamlarının Liman Başkanlıklarındaki tüm iş ve işlemlerinin birinci dereceden akrabaları, çalıştıkları şirketleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile yürütülebileceği,
Bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
EK: İlgi (b) Yazı Örneği (1 Sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz