Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0109-083 =  23/02/2012

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/02/2012 tarih ve  663-95 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu’na gereği, İMEAK Deniz Ticaret Odası’na bilgi olarak gönderdiği yazı aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.DNM/0.08.01.01/155.02.2400

Konu: Yük Teslim Talimat Formu Hk.                                                                           10/02/2012

 

İMEAK DENİZ TİCAHET ODASI’NA

Meclisi Mebusan Caddesi No:22 Fındıklı/ İSTANBUL

 

İlgi: Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu’nun 27.01.2012 tarihli ve İK-BŞK / 20 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, denizyolu ile ithal edilerek geçici depo veya antrepolara teslim edilmiş olan malların depo veya antrepolardan alınmasını sağlamaya yönelik çıkartılan “Yük Teslim Talimat Formu” ile ilgili talimatımızı dayanak gösteren denizcilik acentelerinin ithal malların alıcısı durumundaki firmalardan ithal işlemini yapan personellerine veya dolaylı temsilcileri durumundaki gümrük müşavirlerine “Yük Teslim Talimat Formu” almaya yetkilidir ibareli yeni vekaletname düzenlemelerini, aksi halde Yük Teslim Talimat Formu verilmeyeceğini belirtmeleri sebebiyle, ithalatçı firmalara ve gümrük müşavirlerine ek külfet getirdiğinden bahisle talimatımı/m kaldırılması talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, denizyolu ile ithal edilen ve geçici depo veya antrepolara teslim edilmiş olan malların, taşıyana sorulmaksızın konşimentoda alıcı olarak görülen kişilere, yetkili hamil olup olmadıklarına bakılmaksızın teslim edilmesinin engellenmesi, ülkemiz deniz ticaretinin uluslararası alanda sekteye uğramaması, limanlarımızda sahteciliğe meydan verilmemesi ve pratikte yaşanan boşluğun doldurulması amacıyla 17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatımız yayınlanmıştır.

  

Denizyoluyla ithal edilerek geçici depo veya antrepolara teslim edilen yüklerin, alıcılarına tesliminde uyulacak hususları belirleyen bahse konu talimatımızda;

 

  • Taşıtan (İthalatçı firma veya Konşimentoya göre malın alıcısı), yükleyici tarafından gönderilen Orjinal Konşimentoyu ciro ederek, taşımayı gerçekleştiren taşıyan, taşıyan temsilcisi acente veya taşıma işleri komisyoncusuna ibraz edecektir.
  • Taşıyan (taşıyan temsilcisi acente veya taşıma işleri komisyoncusu) alıcının ibraz ettiği cirolu konşimento karşılığında (bir örneği Ek-2’de sunulan) “Yük Teslim Talimat Formu”nu tanzim ederek alıcıya verecektir.
  • Taşıtan, yükün gümrük vergilerini ödeyerek gümrükle ilişiğini kesmesi sonrası Yük Teslim Talimat Formunu geçici depo veya antrepo işleticilerine ibraz edecektir.
  • Depo veya antrepo işleticileri Yük Teslim Talimat Formunun ibrazı karşılığında, yükü  alıcısına teslim edecektir.

 

şeklinde düzenleme yapılmış olup TTK ve Gümrük idarelerince baz alman konşimento ön planda tutularak TTK’na göre konşimentonun tarafları olan taşıyan ile alıcının aralarındaki mukavele şartlarından bağımsız sadece malın gerçek alıcısına ulaşması hedeflenmiştir.

 

Söz konusu form herhangi bir ücrete tabi tutulmadığı gibi ilgi yazıda belirtilen denizcilik acentelerinin ithalatçı firmalardan talep ettikleri firma elamanları yada firma adına hareket eden gümrük müşavirlerinin Yük Teslim Talimat Forum alma yetkilisi olduklarım belirten vekaletname için herhangi bir düzenlemede yapılmamıştır. Söz konusu belge, ilgili olduğu yükün gerçek sahibine teslimini sağlayan ve o yük üzerinde taşıyanın herhangi bir alacağının olmadığını teyit eden bir belge niteliğindedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

M. Mehdi GONULALÇAK
 
Bakan a.

Genel Müdür V.