Menu

Duyurular


Yük Teslim Talimat Formu

SİRKÜLER NO: 8.7 / 531-431 =24/07/2020


 

 

VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ

İSTANBUL/KURULUŞ: 1902

SİRKÜLER NO: 8.7 / 531-431 =24/07/2020

INTERNET: www.vda.org.tr E-MAIL: vapurd@vda.org.tr

 

 

Konu: Yük Teslim Talimat Formu Hk.

 

İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ nün 24.07.2020 tarih ve E.41015 sayılı yazısı.

 

“İlgi yazı ile;

 

İlgi: Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar belirlenerek Yük Teslim Talimat Formu uygulaması yürürlüğe konmuştur.

Davacı Özimeks Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. tarafından, ilgi yazımızın iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 10. Daire tarafından verilen E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı davanın reddi kararı davacının temyiz talebi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/2991E-2018/5551K sayılı kararıyla bozulmuş, bozma kararına karşı Bakanlığımız tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu itibarla, bahse konu deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulaması söz konusu Mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırıldığı’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz