Menu

Duyurular


YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TUTANAK NO.178/103

 

ÜYELERİN ADI VE SOYADI :Ruhi DUMAN, Kenan TÜRKANTOS, Recep DÜZGİT, Emin EMİNOĞLU,  Andrea VERMEZ, Yavuz TARKU.

 

YEDEK ÜYELER ADI VE SOYADI :  Aydın ALAFTAN, Deniz Ziya ŞENOL, Serdar AYIRTMAN, Cihangir İNANÇ, Aykut GÜÇER

 

16/06/2008 Pazartesi günü saat 11:00 de yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek yine aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.


Saygılarımızla
                                                                               Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

1- YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI:

 

Yönetim Kurulumuz 9.6.2008 tarihli toplantısında, 2008 – 2010 döneminde Yedek Üyelerin Yönetim Kurulunun her iki toplantısından birine davet edilmesine ve Yedek Üyelerin de dernek Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmasına karar vererek bu kişiler ile ilk toplantının 16.06.2008  tarihinde yapılmasına ve toplantıda bu üyelerin mesleki ilgi alanlarına göre görev dağılımının yapılmasına karar vermiş idi.

 

Anılan toplantı bugün yapılmış ve 2008 – 2010 döneminde, Derneğimizin resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili temaslarını sürdürmek üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinin de aşağıdaki şekilde iş dağılımı yapılmıştır. Bunlar:

 

Bakanlıklar, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Odalar ve Borsalar Birliği, Deniz       Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları :

                               Sayın Ruhi Duman

                               Sayın Recep Düzgit

                               Sayın Cengiz Abas

                               Sayın Deniz Ziya Şenol

Gümrük Müsteşarlığı ve uzantısı Gümrük Müdürlükleri, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık.

                   Sayın Ruhi Duman

                   Sayın Recep Düzgit

                   Sayın Murat Denizeri

                   Sayın Aydın Alaftan

                   Sayın Serdar Ayırtman

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri )  ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri ;

                   Sayın Andrea Vermez

                   Sayın Yavuz Tarku

                   Sayın Murat Denizeri

                   Sayın Cihangir İnanç

                   Sayın Aykut Güçer

 

Liman Başkanlıkları, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti İşletmesi;

                   Sayın Recep Düzgit

                   Sayın Andrea Vermez

                   Sayın Aykut Güçer

                   Sayın Cihangir İnanç

Liman İşletmeleri Tarifesi;

                   Sayın Ruhi Duman

                   Sayın Yavuz Tarku

                   Sayın Murat Denizeri

                   Sayın Oktay Soyay                   

      Sayın Deniz Ziya Şenol

                  Sayın Serdar Ayırtman

Gemi Acentelik Tarifeleri ve Rekabet Kurumu;

                  Sayın Ruhi Duman

                  Sayın Recep Düzgit

                  Sayın Emin Eminoğlu

                  Sayın Oktay Soyay

                  Sayın Aydın Alaftan

Denizcilik ile ilgili uluslar arası konferanslar, IMO, BIMCO, FONASBA ve ICC;

                   Sayın Kenan Türkantos

                   Sayın Recep Düzgit

                   Sayın Murat Denizeri

                   Sayın Deniz Ziya Şenol

Dernek işleri, Bilgi İşlem, Basın ve Yayın;

                   Sayın Kenan Türkantos

                   Sayın Recep Düzgit

                   Sayın Emin Eminoğlu

                   Sayın Aykut Güçer

Eğitim;

                   Sayın Ruhi Duman

                   Sayın Emin Eminoğlu

                   Sayın Yavuz Tarku

                   Sayın Aykut Güçer

                   Sayın Cengiz Abas

 Bina ve Mali Konular;

                   Sayın Emin Eminoğlu,

                   Sayın Recep Düzgit

                   Sayın Aydın Alaftan

                   Sayın Serdar Ayırtman

Üyelik ilişkileri ve diğer konularda; 

                   Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

2- ORDİNO HAKKINDA BEYAN EDİLEN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 

Üyelerimizden aldığımız bilgi ve belgelere göre, Gümrük Müşavirleri Derneğinin, 5.2.2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununda ve bilahare yayımlanan ilgili Gümrük Yönetmeliğinde ordino belgesine yer verilmemesinden dolayı ordino ücreti diye bir ücretin de tahsil edilmemesi gerektiği konusunda Gümrük Müsteşarlığı ile yapmış olduğu yazışmaları da yayınlayarak üyelerinin acenteler tarafından ordino adı altında tahakkuk ettirilen ücretleri ödememeleri konusunda duyurularda bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin yayımlandığı 2000 yılında, yük sahibinin konişmento nüshası ( taşıma senedi ) ile direkt olarak gümrüklerden eşyasını çekebilme imkanlarının doğmasına Dernek olarak karşıt görüşlerimiz bildirilmiş ve konişmento nüshalarında ( taşıma senedi üzerinde ) acentelerin, yükün teslimi ile ilgili olarak, taşıyan ile taşıtan arasındaki anlaşmalara uygun hareket edilmiş olduğunu gösteren ve malin tesliminde taşıyan – taşıtan ve yükün alıcısı arasında taşımadan doğan  herhangi bir alacağın kalmadığını belirten  onay etiketinin bulunması gerektiği görüşümüz Gümrük Müsteşarlığı tarafından da kabul edilerek bu tarihten sonra ordino yerine stiker uygulamasına geçilmiş ve bu uygulamaya halen devam edilmektedir.

 

Her ne kadar ordino kelimesi kullanılmasa da, halen gümrük idareleri tarafından yükün alıcısına teslim edilmesi için acentelerin  hazırladıkları ve sorumluluğunu  taşıdıkları bir doküman ( teslim - tesellüm belgesi )  bulunmaktadır.

 

Bu sebeple üyelerimizin bu hususla ilgili yapacakları tahsilatlarda hizmet adı olarak  “Dokümantasyon ( teslim – tesellüm belgesi ) Hizmeti “ ifadesini  kullanmalarının uygun olacağına,

 

Bunun yanında, 8 senelik aradan sonra Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından tekrar gündeme getirilen bu konu hakkında Sayın Yavuz Tarku ve Sayın Aykut Güçer’ in, Gümrük Müsteşarlığı’ na hitaben bir yazı hazırlamasına ve bu yazı ile 2000 yılında savunduğumuz hususların tekrar dile getirilmesine,

 

3- EL KİTABIMIZ :

 

Derneğimizin, güncelleştirerek yeniden basımını yaptırdığı ve üyelerine satışına başladığı El Kitabımızın bazı ücret birimlerinin EURO bazı ücret birimlerinin de ABD Doları olmasından dolayı üyelerimizin proforma faturalarını hazırlamakta karmaşa yaşadığı ve  bu sebeple olabilecek tüm hizmet birimlerinin EURO’ ya dönüştürülmesi talebi karşısında bu hizmet birimleri de gözden geçirilmiş ve aşağıdaki hizmet birimlerinin  EURO çevrilmesine ve El Kitabının, hata tespit edilen diğer bazı sayfalar ile birlikte bu sayfalarının yeniden bastırılmasına,

 

HİZMET ADI

KİTAPTAKİ MİKTAR

YENİ ŞEKLİ

 

ABD Doları

EURO

BEKÇİ

50

50

TELEKOMÜNİKASYON ( Uydu yoluyla komünikasyon hariç ) 

 

 

   Asgari

150 -300

80

İHRACAT MANİFESTOLARININ KONSOLOSLUK TASDİKİ

50

30

ÇAMAŞIR

30

30

MÜTEFERRİK MASRAFLAR

 

 

( Geliş ve gidiş kontrolü, muhtelif hizmetler, çeşitli sarfiyat

 

 

vs) Geminin limanda kalış müddetine, yük miktarına ve

 

 

işlemin cins ve çeşidine göre uğrama başına

200 - 400

150 - 250

STEVEDORING

 

 

   a) Götürü Usul

 

 

        Boşaltma ( Ton başına )

10

6

        Yükleme  ( Ton başına )

10

6

   b) Masraf ve Ücret Usulü ( esas ücretler üzerinden

 

 

         yüzde olarak belirlendiği için bu maddede para birimi

 

 

         yoktur )

 

 

   c) Konteyner Yükleme Boşaltma (Liner Terms)

 

 

       Boşaltma, Dolu konteyner başına

165

110

       Boşaltma, Boş konteyner başına

60

40

       Yükleme, Dolu konteyner başına

165

110

       Yükleme, Boş konteyner başına

60

40

 

 

 

 

Ambar Açma/Kapama ve Gemi Yük Donanımının Hazırlanması

 

 

a) İşletmece gemi ambarı kapaklarının açılıp gemi üzerinde

   bırakılması ve tekrar kapatılması halinde bu hizmetler için    

   kapak başına

60

40

b) Rıhtıma indirilmesi ve tekrar yükletilmesi halinde bu hizmetler için kapak başına

100

70

c) Yük donanımının hazırlanması beher işlem / takım başına

90

60

d) Ağır yük donanımının hazırlanması beher işlem

150

100

e) Ağır yük donanımının yerine bağlanması

150

100

BOŞ BEKLEME

 

 

( TDİ Tarifesi 1.3.11 Md. De belirtilen sebeplerle bekletilmesi

 

 

   halinde ) beher saat ve kesri için

40

25

ACENTE NEZARET MEMURLARI

 

 

   İstanbul' da beher kişi / shift başına )

 

 

   Kargo nezaret memuru

100

70

   Baş puantör

80

55

   Puantör

70

50

   Formen

70

50

   İşçi

60

40

AKTARMALAR ( Maliyete ilaveten beher aktarma için )

 

 

    Freight Ton başına

1

1

    Asgari

100

70

 

 

4- GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ :

 

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde, değişiklik yapılması yoluna gidilmiş ve bu konuda hazırlanan taslak yönetmelik 2007 yılının Ekim ayında, görüşlerimiz alınmak üzere derneğimize de gönderilmiş idi.

 

Yönetim Kurulumuz bu taslağı incelemiş ve gördüğü eksik / sakıncalı kısımlardaki görüşlerini Deniz Ticaret Odası’ na bildirmiş idi.

 

Söz konusu yönetmelik  09/05/2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

Eski ve yeni yönetmelik arasında üyelerimizi mağdur edecek bir husus görünmemekle beraber konu hakkında bir de Zabunoğlu Hukuk Bürosundan talep ettiğimiz görüşün beklenmesine,

 

Ayrıca Yönetmelikte, Gemi Sağlık Rüsumu’nun ödeme zamanı ile ilgili, üç iş günü içinde ödeme şartı getirilmiştir. Liman uğraklı gemilerde, herhangi bir sebeple operasyonu tamamlanmamış olmasından kaynaklanan gecikmelerin bir sıkıntı yaşanmaması için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile yüz yüze görüşülmesine, bu sebeple 25. hafta içinde randevu alınarak Genel Müdürlüğün ziyaret edilmesine, bu ziyarete Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinden Sayın Andrea Vermez, Sayın Yavuz Tarku, Sayın Cihangir İnanç ve Sayın Aykut Güçer’ in katılmasına,

 

5- DERNEĞİMİZİN FONASBA VE ECASBA ÜYELİĞİ HAKKINDA :

 

11-12 Haziran 2008 tarihinde Brüksel’ de yapılan ve FONASBA’ nın düzenlediği ECASBA seminerine, Yönetim Kurulumuz  Genel Sekreteri Sayın Recep Düzgit, İMEAK Deniz Ticaret Odası delegesi olarak katılmıştır.

  

Uzun yıllar sonra Türkiye’ den bir delegenin katılmasına memnuniyetin belirtildiği bu seminerde, üye kuruluşlar görüşlerini Komisyon ile yüz yüze paylaşma imkanı bulmuştur. Ayrıca bu sene formasyonda yapılan değişiklik ile Gümrük, Lojistik, Denizcilik ve Limancılık Politikaları bölümünün sonuna soru – cevap bölümü de eklenmiş ve katılımcılar ile Komisyon arasında inter aktif bir ortam yaratılmıştır. 

 

Gerek dünyadaki gelişmelerin yakın olarak takip edilmesi ve üyelerimize duyurulması gerekse ülkemizde yaşadığımız olayları diğer ülke limanları ile paylaşmak amacı ile Derneğimizin de bu kuruluşlara üye olmasının faydalı olacağı düşünüldüğünden üyelik konusunda çalışmaların başlatılmasına,

 

6- ŞİRKET IP ADRESLERİNİN BİLDİRİMİ :

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 04/06/2008 tarih ve 19542 sayılı yazıda;

 

1-      Denizcilik Müsteşarlığı’ndan gemi acenteliği yetki belgesi alan acentelerin merkez ve şubelerinde acente işlemlerini yapmak üzere kullanmış oldukları bilgisayarların sabit IP adreslerini Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerektiği,

 

2-      Gemi acenteliği yetki belgesi alan acentelerin merkez ve şubelerinin iç bölge adreslerini (192.x.x.x, 172.x.x.x, 10.x.x.x) bildirmeyecekleri, sabit IP adresini bildirmeleri gerektiği, sabit IP adresi mevcut olmayanların sabit IP adresi edinmek üzere hizmet aldıkları servis sağlayıcı (Türk Telekom, Smile ADSL vb.) ile irtibata geçebileceği,

 

3-      Yetkili gemi acentelerince sabit IP adresleri bildirilmeyen bilgisayarların acente işlemlerini yapmak üzere kullanımlarının engelleneceği,

 

Bildirilmiştir.

 

Üyelerimize, 12.06.2008 tarihinde 11.2/402-319 sayılı sirküler ile duyurusunu yaptığımız bu bilgi üzerine bazı üyelerimiz; sabit IP adresi uygulamasının değişken IP adres uygulamasına göre hacker’ lar açısından daha fazla risk taşıdığı, özellikle başkalarının bu vesile ile  şirket içi bilgilerine ve İnternet bankacılığı dolayısı ile hesap bilgilerine ulaşabilme riskinin olduğunu belirterek IP numarası yerine özel şifre alınarak işlem yapılması taraftarı olduklarını belirtmişlerdir.

 

Üyelerimizin bu sakıncaları dolayısı ile konu Yönetim Kurulumuz tarafımızdan araştırılmış ve gerek Müsteşarlığın yazısı gerekse IP numaraları hakkında aşağıdaki hususlar çıkartılmıştır.

 

a) Denizcilik Müsteşarlığı’ nın sabit IP numaralarını istemekteki amacının; gemi geliş ve gidişleri ile ilgili bir çok işlemin İnternet ortamında gemi acentelerinin ofislerinden yapmalarına olanak sağlamak olduğuna ( Şu anda Yola Elverişlilik Belgelerinin alınması gibi ),

 

b)  Bu işlemi, sistemlerine tanıtacakları söz konusu IP numarası vasıtası ile  sadece yetki belgesi almış gemi acentelerinin yapabileceğine,

 

c)  IP numaralarını yetki belgesi almış oldukları merkez ve şubeleri için vereceklerine,

 

d)  İlgili yazıda “iç bölge adresleri”  olarak belirtilen “ private IP numaraları” nın verilmeyeceği, sadece servis sağlayıcıdan alınan sabit IP numaralarının verileceğine,

 

e)  Sabit ( veya değişken ) IP numaralarının da İnternet açılımı olan her şirketin gönderdiği mesaj ile de görünebildiği veya İnternete bağlı olduğu her zaman bulanabileceğine,

  

f) Fire wall sistemi kurmuş olan şirketlerin korunaklı olduğuna,

 

g) Hala sakınca gören şirketler var ise bu şirketlerin ofislerindeki bir  bilgisayarı Net work sisteminden ayırıp ayrı bir İnternet bağlantısı kurarak sabit bir IP numarası alabilecekleri ve Denizcilik Müsteşarlığına bildirdikleri bu IP numaralı bilgisayar vasıtası ile Müsteşarlık tarafından olanak tanınan işlemleri yapabileceklerine,

 

7- MALİ KONULAR :

 

Derneğimizin 2008 yılı 5 aylık gelir – gider tablosu ile yönetim giderleri tablosu, 2007 yılı ile mukayeseli olarak gözden geçirilmiş ve 13.6.2008 tarihi itibariyle banka mevcutlarımız ve üyelerden alacaklarımız incelenmiş, Sayman Üye Sayın Emin Eminoğlu tarafından bu tablolar hakkında bilgi verilmiştir.

 

Üyelerimiz borçları ile ilgili olarak yapılan gözlemlerde, 31 Mayıs 2008 tarihi itibariyle alındı makbuzu kesildiği halde yine bu tarih itibariyle tahsilatı yapılmamış 5.328 YTL görüldüğünden ve   Yönetim Kurulumuz, tahsilat yapılmadan dernek alındı makbuzu düzenlemesine karşı olduğundan, bugün itibariyle alındı makbuzu kesilmiş ancak henüz tahsilatı yapılmamış olan üye alacaklarının listesinin çıkartılarak bu makbuzlar hakkında Yönetim Kurulu’ na bilgi verilmesine ve gereğinin yapılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan saat 14.30 da toplantıya son vermiştir.