Menu

Duyurular


Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

 

TUTANAK NO.167/92

 

KATILANLAR:  Ruhi DUMAN, Kenan TÜRKANTOS, Recep DÜZGİT, Emin EMİNOĞLU,                      Andrea VERMEZ, Murat DENİZERİ

12/11/2007 Pazartesi günü saat 11:00 de yukarıda isimleri yazılı Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin  yapmış oldukları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

1- GÜMRÜK FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ YAYIMLANAN GENELGE :

 

Üyelerimize, 27.08.2007 tarih ve 181/106 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz ve T.C. Başbakanlık Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan Gümrük Fazla Mesaileri ile ilgili 1.3.2007 tarih ve 2007/14 sayılı Genelgenin 3.paragrafı ile 2,3 ve 4. maddelerinin iptali ile öncelik ve ivedilikle Yürütülmesinin Durdurulması istemi hakkında Zabunoğlu Hukuk Bürosu vasıtası ile 1.3.2007 tarihinde açılmasını talep ettiğimiz dava üzerine Gümrük Müsteşarı, Gümrükler Genel Müdürü, İstanbul Gümrükleri Başmüdürü, Deniz Ticaret Odası Başkanı ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı ile 10.07.2007 tarihinde Deniz Ticaret Odasında bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda Derneğimiz tarafından yapılan;

 

-          Konteyner başına veya beyanname başına mesai uygulamasının kaldırılması,

-          Sabit personel sayısı yerine mesaide çalışan gerçek personel sayısının esas alınması,

-          Mesai dışı fazla çalışmalar için Gümrük Yönetmeliği’ nin 683. maddesinin uygulanması,

 

şeklindeki taleplerimiz uygun görülmüş ve bu toplantıda Gümrük Müsteşarlığı tarafından yeni bir genelgenin hazırlanacağı, hazırlanacak taslak  genelgenin de tekrar  Deniz Ticaret Odalarının onayı alınarak yayımlanacağı ifade edilmiş idi.

 

Bilahare taslak genelge hazırlanmış ve tüm Deniz Ticaret Odaları ile Derneğimizde görüşülerek uygunluğu benimsenmiş ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilmiş idi.

 

Ancak konu hakkında Derneğimizin başlattığı hukuki işlemler nedeni ile Gümrük Müsteşarlığının bu yeni genelgeyi hukuki yönden imzalayamadığı öğrenilmiş ve  Zabunoğlu Hukuk Bürosuna verilen dava yetkisinin geri alınması talep edilmiş idi.

 

Geri alınan davamızdan sonra, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 1.11.2007 tarihinde 2007/28 sayılı Genelgeyi yayımlayarak yukarıda bahsi geçen taleplerimizi karşılamış olduğu görülmüştür.

 

Tüm merkez ve taşradaki gümrük teşkilatına ilanının yapıldığı bu Genelgenin de uygulamasının Sayın Üyelerimiz tarafından takip edilmesine ve herhangi bir aksilik halinde tekrar takibinin yapılmasına,

 

 

2- İZMİT LİMAN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ :

 

Ulaştırma Bakanlığı ( Denizcilik Müsteşarlığı )  tarafından, 11/10/2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, İzmit Liman Yönetmeliğinin 23. Maddesi (a) bendinde değişiklik yapıldığı ve bu değişiklik ile;

 

Eski Yönetmelikte yer alan;

“Limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek, iskelelere yanaşacak, şamandıralara bağlayacak ve buralardan ayrılacak; 1000 GRT ve daha büyük ticaret gemileri ile 150 GRT ve daha büyük yabancı bayraklı gemiler ve yatlar 40 derece 44’ 42’’ N, 29 derece 21’ 12’’ E mevkiinde kılavuz almak zorundadır “

 

ifadesinin,

 

Yeni Yönetmelikte;

“ Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk Bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı  gemiler 40 derece 44’ 42” N, 29 derece 21’12” E mevkiinde kılavuz kaptan almak zorundadır. “

 

şeklinde  değiştirilmiş olduğu,

 

Yapılan bu değişiklik ile İzmit Körfezi bölgesinde kılavuz ve römorkör alma zorunluluğunun da değiştiği, eski yönetmelik içinde “ Limana girip çıkacak, demir yerlerine demirleyecek....“ ifadelerine  dayanılarak uygulanan;

 

-          Etap 

-          İzmit Limanı İçinde Herhangi İki Nokta Arasında Birinden Diğerine Geçiş

-          İzmit Limanında Demirleme veya Demirden Kaldırma

 

İle ilgili kılavuzluk hizmetlerinin, her ne kadar kılavuz alma mevkii değişmiyor olsa da yeni yönetmelikte kılavuzluk hizmetlerinin, “ Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan ... “ şeklinde sınırlandırılmış olması dolayısı ile yukarıda belirtilen hizmetlerin ve bunlara ilişkin ücretlerin de tarifelerde  yer almaması  gerektiği düşünülerek,  konunun Denizcilik Müsteşarlığına bildirilmesine ve  tarifelerde  düzeltme yapılması talebinde bulunulmasına,

 

3- IBT ULUSLAR ARASI NAKLİYAT ve TİCARET LTD ŞTİ HAKKINDA ŞİKAYET:

 

Deniz Ticaret Odası’ ndan alınan 30.10.2007 tarih ve 5209 sayılı yazı ve eklerinde;

 

Sayın Seyhan Hanlıoğlu adlı bir şahsın Amerika’dan American Discount Shipping isimli firma ile 0,8 cbm ve 95 Kg ağırlığında ve yurt dışında yaşadığından dolayı gümrük vergisinden muaf olan kişisel eşyalarını sigorta, eyaletler arası nakliyat, depolama, deniz taşımacılığı dahil 300 ABD Doları bir servis karşılığında taşıtmaya karar verdiği, ABD deki firmadan IBT Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd Şti’ nin buradaki karşılayıcı acente olduğunu öğrendiği, fakat daha sonra IBT Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd Şti ile arasında bir çok problem yaşandığı, hakarete uğradığı ve ordinosunu ancak polis yardımıyla firmadan alabildiği,

IBT Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd Şti’ nin Deniz Ticaret Odası’ na  gönderdiği savunma nitelikli yazıda ise Sayın  Seyhan Hanlıoğlu’ na ait malların sembolik bir bedel alınarak kendilerine teslim edildiği, antrepodan yükün sadece pul bedelini ödeyerek malları teslim aldığı iddia edildiği,

 

belirtilerek konu hakkında Derneğimiz görüşlerinin Deniz Ticaret Odası’ na bildirilmesi talep edilmiştir.

 

Gerek IBT Uluslar arası Nakliyat ve Ticaret Ltd Şti tarafından yazı ekinde gönderilen açıklama yazısının gerekse Sayın Seyhan Hanlıoğlu adlı şahsın yazısının incelenmesi neticesinde oluşmuş olan IBT hakkındaki olumsuz görüşlerimizin Deniz Ticaret odasına bildirilmesine,

 

Ayrıca IBT hakkında hemen her ay alınan bu ve benzer şikayetler karşısında Deniz Ticaret Odası tarafından alınan önlemlerin ayrı bir sirküler ile üyelerimize duyurularak üyelerimizin de bilgilendirilmesine ve herhangi bir şekilde bu şirket ile yapacakları bir iş neticesinde  mağdur olmalarının önlenmesine,

 

4- HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ :

 

8.10.2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği,  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ruhi Duman, Genel Sekreter Sayın Recep Düzgit ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Andrea Vermez ile Sayın Yavuz Tarku, 19 Ekim 2007 Cuma günü saat 15.00 de, HSS Genel Müdür Vekili Sayın Ali İhsan Karaş’ ı  makamında ziyaret etmiştir.

 

Sayın Ali İhsan Karaş’ ın göreve atanmasından dolayı Derneğimizin hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere planlanan bu toplantıda ;

 

Sn Ali İhsan Bey, makamına gelişi ile birlikte ele aldığı konular hakkında bilgi vermiş, bilahare  Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişikliğinden  bahsetmiştir. Yönetim Kurulumuz’ un  bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Derneğimiz görüşlerinin de alınması hususunu hatırlatması üzerine yönetmeliğin bir kopyası verilmiş ve  incelenerek görüşlerimizin Deniz Ticaret Odası ile birlikte kendilerine iletilmesi talep edilmiştir.

 

Toplantıda Sayın Ali İhsan Karaş’ a üyemiz Merkez Deniz Acenteliğinin bir yolcu gemisinden hasta alınması ile ilgili yaşadıkları problem iletilmiş, bu konu hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğu ve çözümü de kendisinin getirmiş olduğu anlaşılmıştır. Yine de ileride böyle bir olayın yaşanmaması için tekrar ele alacağına dair not almıştır.

 

Bilahare Sayın Ali İhsan Karaş, Deniz Ambulansı ve Tele Sağlık konularında bilgi vermiş, şu anda 4 adet ambulanslarının bulunduğu,  ilerideki hedeflerinin ise 20 olduğundan bahisle bu hizmetleri karşılığında çeşitli kuruluşlardan  teşekkür aldıklarını bildirmiştir.

 

Gemilerin sağlık ücretlerinde indirim yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz, serbest sağlık resminin transit sağlık resminden 15 kat fazla olduğundan bahisle serbest gemilerin ücretlerine indirim yapılması, transit gemilere ise artış yapılması gereğini belirtmiştir. Sn Ali İhsan Karaş bu savı doğru bularak bu görüşün, kurdukları komisyona bildirilmesini bilahare de kendisinin hazırlayacağı rapora ilave edeceğini bildirmiştir.

 

Sayın Ali İhsan Karaş ayrıca, özellikle İzmit Körfezinde personel yetersizliği hakkında;  kabotaj hattındaki gemilerin yılda 1 defa sağlık rüsumu ödeyecekleri için ve  Körfezi 2 yakaya ayırma planlarından dolayı bir rahatlama yaşanacağını ifade etmiştir. Personellerindeki lisan probleminin çözümü için de personelin kursa gönderilmeleri hakkında karar aldıklarını belirtmiştir.

 

Gayet samimi ve açık görüş bildirimi şeklinde geçen ve bir saat süren bu toplantı için Sayın  Ali İhsan Karaş'a bir kez daha teşekkür ederiz. 

 

5- GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI  :

 

Gerek Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ nden yukarıda bahsi geçen toplantı ile  gerekse İMEAK Deniz Ticaret Odası’ ndan 23.10.2007 tarih ve 5097 sayılı yazıları ile alınan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı incelenerek bu taslakta Derneğimizin eklenti yapılması veya değiştirilmesini öngördüğü konular Deniz Ticaret Odasına bildirilmiştir.

 

6- MUKİMLİK BELGESİ :

 

Üyemiz Cerrahgil Gemi Acenteliği ve Hizmetleri A.Ş’ den alınan 6.11.2007 tarihli yazıda;

 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında alınması gereken “ Mukimlik Belgesi “ ile ilgili,  istenilen belgeler hakkında uygulamalarda tereddütler yaşandığı bu belgelerin kapsam ve içeriğinin açıklamalara ihtiyacı olduğu bu sebeple Donatan temsilcilerinin ( Acentelerin ) mağdur olduğu belirtilerek, dar mükellef kapsamında değerlendirilen mükelleflerde istisnanın 0 ve %50 uygulanabilmesi için gerekli olan Mukimlik Belgesi almak için talep edilen evrakın içeriğinin belirlenmesi,

 

Ayrıca, mükellefle gemiyi ilişkilendiren belgelerin ( Charter party / Booking note / Yük manifestosu/ Yük ordinosu gibi ) ayrıca talep edilip edilmeyeceğinin ve edilecekse bunlardan hangisinin edileceğinin belirlenmesi ve uygulamanın bir sisteme bağlanması ihtiyacı olduğu belirtilerek Derneğimizin yetkili makamlar nezdinde girişimlerde bulunması talep edilmektedir.

 

Üyemizin bu talebi ile ilgili olarak gerekli girişimlerin başlatılmasına ve sonuçlarının, konunun  tüm üyelerimizi de  ilgilendirdiği gerekçesiyle üyelerimize sirküle edilmesine,

 

7-FOTOĞRAF PROJESİNE DESTEK :

 

Üyemiz Balkan & Black Sea Gemi Acenteliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Türkantos, şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aykut Güçer’ in, kendisinin de  içinde bulunduğu bir grup ile bir fotoğraf projesi hazırladıkları ve amaçlarının,  2008 Yılında İstanbul’ un denizcilikte neler yaptığını, bu yapılanların kimler tarafından yapıldığını, nerelerde, ne şekilde, hangi eleman ve ekipman kullanarak yapıldığını belgelemek ve bunları ileriki kuşaklara fotoğraflar ile aktarmak olduğunu, bu kapsamda 30.000 kare fotoğraf çekmeyi hedeflediklerinden bahsederek,  Haydarpaşa, Salıpazarı ve diğer gümrüklü sahalarda bu resimleri çekebilmek için resmi otoritelerden gerekli izinleri almak üzere Derneğimizden yardım talep etmiştir.

 

Günümüz denizciliğini ileriki  kuşaklara anlatmak üzere planlanan böyle değerli bir çalışma için Sayın Aykut Güçer ve grup arkadaşlarına başarılar dileyerek gerekli müsaadelerin alınmasında Derneğimizin gereken desteği vermesine,

 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde başka madde olmadığından, Başkan saat 13.30 da toplantıya son vermiştir.