Menu

Duyurular


Yerel Risk Analizleri Ve Yerel Kontrol Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0261-185 = 17/04/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gumruk.gov.tr web sayfası e-uygulamalar bölümünde 17/04/2012 tarihinde yayımlanan “Yerel Risk Analizleri Ve Yerel Kontrol Uygulamaları 09.04.2012 Tarihi İtibariyle Başlatıldı” konulu basın duyurusunda;

 

“YEREL RİSK ANALİZLERİ VE YEREL KONTROL UYGULAMALARI 09.04.2012TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLATILDI”

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, merkezi olarak yürütülen risk analizi ve gelire konu gümrük beyannamesi ve sair belgelerin kontrol işlemleri uygulamasını 09.04.2012 günü itibariyle Bölge Müdürlükleri düzeyinde başlattı.

 

2009 yılından itibaren Merkezi olarak yürütülen “Risk Analizi” işlemlerini 09.04.2012 tarihinden itibaren Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulan “Risk Analizleri Şubeleri” kanalıyla yerel düzeyde de yürütmeye başladı. Bilindiği üzere risk analizi İdareye, riskli ve risksiz işlemlerin ayrıştırılarak, risksiz işlemlerin kolaylaştırılmasını, riskli işlemlerin ise daha etkin olarak kontrolüne imkan sağlamaktadır. Bu çerçevede merkezi olarak yapılan risk analizleri artık yerel düzeyde de yapılabilmektedir.

 

Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,  merkeze gönderilen, gelire konu gümrük beyannamesi ve sair belgelerin merkeze gönderilerek incelenmesi uygulamasına son vermiş ve bu belgelerin Bölge Müdürlüklerinde kurulan “Kontrol Şubeleri” vasıtasıyla yerel düzeyde incelenmesi uygulamasını 09.04.2012 günü itibariyle başlatmıştır. Bu suretle anılan belgelerin Bakanlık merkezine gönderilmesi yerine yerinde kontrolü sağlanmıştır.

 

Bu kapsamda Bakanlık Makamının 21.02.2012 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği uyarınca, Bölge Müdürlükleri bünyesinde Risk Analizleri Şubeleri ve Kontrol Şubeleri kurulmuştu.

 

İlk etapta bu Şubelerde çalışacak 44 Gümrük Muayene ve Muhafaza Memuru  belirlenmiş, bunun 18’i Risk Analizleri Şubesinde, 26’i de Kontrol Şubesinde çalışmak üzere görevlendirilmişlerdir.

 

Bu personele yönelik olarak 06-08 Nisan 2012 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da “Risk Analizleri ve Kontrol İşlemleri” konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

 

Bu şubeler 09.04.2012 tarihi itibariyle Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışmaya başlamışlardır. 

 

Bölgesel Risk Analizleri Şubelerinde yapılacak işlemler:

 

Bölge Müdürlükleri altında kurulmuş olan Risk Analizleri Şubelerinde; Bölge Müdürlükleri ve bağlantıları itibariyle gümrükle ilgili verileri risk analizine tabi tutma, analiz sonuçlarına göre riskli unsur ve alanlar için yerel risk profilleri oluşturarak Gümrük Müdürlükleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlama, bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli güncellemeleri yapma, risk analiz konularında koordinasyonu sağlamak görevleri yerine getirilecektir.

 

Bu kapsamda özellikle sınır kapıları, önceden verilen özet beyan bilgilerine bağlı olarak havalimanları ve deniz limanlarında ülkeye giren ve çıkan eşya bilgileri önceden yerel risk analizine tabi tutulacak, böylelikle etkili bir yerel kontrol gerçekleştirilebilecektir.

 

Ayrıca yerel analiz sonuçları ve elde edilen bilgilere göre, ülke genelinde kullanılabilecek risk unsurlarını Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecek, böylece yerel olarak riskli unsurlar çok daha etkili bir şekilde analiz edilmiş olacaktır.

 

Risk Analizleri Şubesince, Gümrük İdarelerinde yaşanan kıymet, tarife, menşe gibi hususlarla ilgili tespitlerin paylaşılması ve değerlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aylık toplantılar yapılacaktır.

 

Bölgesel Kontrol Şubelerinde yapılacak işlemler:

 

Bölge Müdürlükleri altında kurulmuş olan Kontrol Şubelerinde; gümrük beyannamelerini risk analizine dayalı kontrole tabi tutarak, beyan edilen eşyaların gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi nispetlerinin, matrah unsurları ve vergi oran ve tutarlarının, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin dış ticaret ve kambiyo rejimleri ile özel muafiyet kanunlarına ve teşvik mevzuatına uygunluğunu kontrol etme, yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ilgili gümrük idareleri vasıtasıyla yükümlüsünden istenilmesini sağlama, şüpheli görülen beyannamelerle yapılan beyanın doğruluğunu yükümlünün ticari belge ve verileri üzerinde inceleme ve bulunması halinde eşyanın fiziki muayenesi yoluyla kontrol etme, bu kontrollerde beyana nazaran tespit edilen farklılıkların gereğinin yapılmasını sağlama ve buna göre sistem üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptırma görevleri yerine getirilecektir.

 

Bölge Müdürlüklerinde her iki Şubenin kurulmasıyla birlikte; bölgesel olarak tespit edilen şüpheli durumlar, yerel riskler en etkili bir şekilde değerlendirilerek kaçakçılıkla daha iyi mücadele edilecek, ayrıca yerel gümrük idareleri ile merkezde yapılan risk analizi çalışmaları daha bütünleşmiş bir şekilde yürütülecek, keza kontrol faaliyetleri yerel olarak etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Tüm üyelerimiz