Menu

Duyurular


Yeni Türk Ticaret Kanunu Gereği Hazırlanan Tüzük Taslakları Görüşe Açıldı

SİRKÜLER NO: 11.8 / 0268-190 = 18/04/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gumruk.gov.tr web sayfası e-uygulamalar bölümünde 11/04/2012 tarihinde yayımlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu Gereği Hazırlanan Tüzük Taslakları Görüşe Açıldı” konulu duyurusunda;

 

TTK Tüzük Taslakları

 

13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlük tarihi, kamuoyunda tartışılması ve işletmelerimiz ve ilgili meslek gruplarının yeni Kanuna uyumunun sağlanması amacıyla 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğuna verilen 3 Tüzük, 6 Yönetmelik ve 9 Tebliğden oluşan ikincil mevzuatın Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihine kadar tamamlanması amacıyla yürütülen hazırlık çalışmaları Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hazırlık Komisyonu üyeleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam etmektedir.

Söz konusu çalışmalar neticesinde Ticaret Sicili Tüzüğü, Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin TüzükTaslakları çalışmaları tamamlanmış olup ilgili kurumlar ile kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda olduğu gibi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu da ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasına ilişkin sorumluluğu Bakanlığımıza vermiştir. Ticaret Sicili Tüzüğüile, sicil kayıtlarının aleniyetinin ve üçüncü kişiler dâhil, tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamak; ticaret sicili müdürlüklerinin kurulması ve işleyişine, ticaret sicili müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak niteliklere, bunların özlük haklarına, disiplin işlerine, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine, ticaret sicili müdürlüklerinin kararlarına karşı itiraz yollarına ve ticaret siciline ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Ticaret şirketlerinin işlemlerinin Bakanlığımız denetim elemanlarınca denetleneceği hüküm altına alınan Kanunun 210 uncu maddesi uyarınca hazırlanan Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ile bu denetimin ilke ve usulleri belirlenmekte, denetlenecek defter ve belgelerin talep şekli ile bunların hangi sürede denetim elemanlarına ibraz edilmesi gerektiği hususları düzenlenmektedir.

Hukukumuzda ilk defa düzenlenen pay sahipliği haklarının elektronik ortamdan da kullanılabilmesine dair Tüzük ile, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamdan katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar ile Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esasları ve bu sistemin kullanıcılarının yükümlülükleri belirlenmektedir.

11 Nisan 2012 tarihi itibariyle tüzük taslaklarına Bakanlığımızın www.gumruk.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilecektir.Alınacak görüş ve öneriler değerlendirilerek taslaklara son hali verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Taslaklara ulaşım için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.

1) Ticaret Sicili Tüzüğü Taslağı

Genel ve Madde Gerekçeleri

2) Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük Taslağı, Genel ve Madde Gerekçeleri

3) Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı, Genel ve Madde Gerekçeleri

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım:

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Tüm üyelerimiz