Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 530-435 = 28/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/06/2016 tarih ve 2608-487/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ''Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2)'' 25.06.2016 Tarih ve 29753 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Bahse konu Değişiklik Tebliği ile; 20.06.2012 Tarihli ve 28329 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)"in;
 
- 18. maddesinin birinci fıkrası;

"(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır."
şeklinde değiştirilmiş,

- EK-2'sinin (1) numaralı sırasının  (12) numaralı sırası;

"12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır)."
şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik Tebliği'nin tamamına Odamızın (www.denizticaretodasi.org.tr)  web sayfasında yayınlanan "Sirkülerler" bölümünden ulaşılabilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz