Menu

Duyurular


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0313-235 = 12/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/05/2011 tarih ve  1975-294/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)” Hazine Müsteşarlığı’nca 11.05.2011 tarih ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ’deki önemli hususlardan bazıları;

 

MADDE 1- 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“k) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri,”

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Karar’a göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemleri ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.”

MADDE 21- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Karar’a istinaden düzenlenmiş bulunan teşvik belgelerine konu yatırımlar, talep edilmesi halinde, söz konusu karara ilişkin değişikliklerle lehe getirilen hükümlerden teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihinden itibaren yararlandırılır. Yatırıma başlama şartının yerine getirilmesinde bu tebliğin 6 ncı maddesinde tanımlanan harcamaların gerçekleştirildiği tarih esas alınır ve söz konusu yıl için belirlenen destekler uygulanır.

 

(2) Ayrıca, teşvik belgesinin revizesi sonucu asgari kapasite veya tutar şartını sağlamaları nedeniyle bölgesel veya büyük ölçekli teşvik sisteminden yararlanabilecek olan yatırımlar da talep edilmesi halinde bölgesel veya büyük ölçekli teşvik sistemine geçtiği tarihteki revize değeri dikkate alınmak kaydıyla birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”

 

Şeklindedir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

Ek: Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz