Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)

SİRKÜLER NO: 10.5  / 703-531 = 19/11/2013

Maliye Bakanlığınca, 19 Kasım 2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430)” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                     Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                    Emin EMİNOĞLU
                                                                                                     Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Kasım 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28826
TEBLİĞ
              Maliye Bakanlığından:

              VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI
              (SIRA NO: 430)
 
              Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
 
            Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
 
            Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
 
            Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
            Tebliğ olunur.