Menu

Duyurular


Uygulama Projesi / Vaziyet Planı Onayı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 312-198 = 17/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 17.04.2019 tarih ve 1493-264/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2019 tarih ve  10659811-115.02.01-E.27874 sayılı  yazısından bahisle;

 

“28/06/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik ile İdarelerinden işletme izni almak üzere başvuru yapılan tesisler için; Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereği "Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısının" ibraz edilmesinin gerekmekte olduğu bildirilmektedir

 

Uygulama projesi onaylarının; tüm kıyı yapıları için tesis inşa süreci başlamadan önce, kıyıdaki altyapı (dolgu, iskele, rıhtım) yatırımlarına yönelik olarak Bakanlıkları Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı ancak, bahse konu Yönetmelik kapsamına giren bazı tesislerin inşa tarihlerinin çok eski olması ve bir kısım inşaatların kamu tarafından yapılmış olması ile yeni tesislerin büyük bir kısmının uygulama projesi onaylatılmaksızın inşa edilmiş olmaları nedenleri ile söz konusu yazının ibrazında güçlükler yaşandığı,

 

Uygulama projesi onaylanmaksızın inşası tamamlanmış tesisler için; işletmeciler tarafından değerlendirme raporlarının hazırlatılmakta ve bu rapora dayanılarak onaylanmak üzere vaziyet planlarının Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne sunulmakta olduğu,

 

Hazırlanan değerlendirme raporlarındaki mühendislik hesaplarının daha çok iskele, rıhtım ve bazen de kızakları içerecek şekilde düzenlendiği ve bu şekilde yapılan hesaplamalarda tesislerde saha olarak kullanılan bazı dolgu alanları ve diğer altyapı kısımları ile varsa eski onaylı uygulama projesine göre yapılan alanların değerlendirmesinin yapılmadığı,

 

Bu nedenle de bir tesisin uygulama projesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin değerlendirmede tesis bütünlüğünün sağlanamamakta olduğu,

 İfade edilerek vaziyet planı onaylatılması amacıyla hazırlatılan değerlendirme raporlarında yalnızca gemi inşa ve bakım-onarım için kullanılan alanların değil tesisin tamamına yönelik altyapı durumunu değerlendirmeye imkan sağlayacak şekilde raporların hazırlatılması ve onaylanmak üzere sunulan vaziyet planlarında buna uygun gösterimlerin yapılmasının uygun olacağı,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz