Menu

Duyurular


Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.07.2024 tarih ve 32597/2024 sayılı Resmî Gazete (Kanun No: 7519)

SİRKÜLER NO: 11.6 / 461- 273 = 10/07/2024 

 

Konu: Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.07.2024 tarih ve 32597/2024 sayılı Resmî Gazete (Kanun No: 7519) Hk.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına giren konularda TBMM tarafından hazırlanan ve 04.07.2024 tarihinde kabul edilen 7519 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.07.2024 Tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda Denizcilik Genel Müdürlüğü’ nün görev alanına ilişkin 11 madde bulunmaktadır.

 

Kanun değişikliği ile;

 

•           Denizcilik Genel Müdürlüğünce deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla liman tesislerinde sadece gemilere verilen hizmetlere ilişkin taban ve tavan ücretleri, sürdürülebilir denizcilik hedefimiz ile uyumlu olarak belirlenebilecektir.

•           Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu hizmetler, boğazlarımızda münhasıran KEGM tarafından yürütülecek, askeri tesisler, kamu kurumlan tarafından işletilen tesisler ile özelleştirilen liman tesisleri dışındaki bölgelerde verilen hizmetler ise pazarlık usulü yöntemi ile başlayarak açık artırma usulü ile tamamlanarak özelleştirilebilecektir. Bu maddeye ilişkin Yönetmelik Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 6 ay içinde yürürlüğü sağlanacaktır.

•           Liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretleri geminin grostonu başına 2 TL'yi geçmemek üzere Denizcilik Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

•           Deniz taşımacılığı kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla karbon fiyatlandırma araçlarından faydalanarak toplanan gelir; araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak olup Denizcilik Genel Müdürlüğünce belirlenen şartlar ile denizcilik sektörümüzün yeşil dönüşümü desteklenecektir.

•           Limanlarımızdan çıkış yapacak gemilerin izin belgeleri, gelişen teknolojiden faydalanarak seri, hızlı ve etkin bir denetim sonucunda düzenlenecek, daha verimli bir denetim prosedürü uygulanacaktır.

•           Gemilerimizin genel denetim esasları; uluslararası sözleşmeler kapsamında olanlar için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre, kabotajda çalışanlar için ise Yönetmelik ile düzenlenecektir. Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle kabotajda çalışan gemilerin denetim esasları; gemilerin cinsi, boyu gibi karakteristik özellikleri gözetilerek belirlenecek böylece denetimde etkinlik sağlanacaktır.

•           Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) tescil edilen gemilerde sermaye şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür veya unvan değişiklikleri ya da miras yoluyla intikali nedeniyle yapılacak kayıt değişikliklerinde kayıt harcı alınmayacak, geminin payının devredilmesi halinde harç devredilen pay oranında alınacak, TUGS'un cazibesi artırılarak gemi insanı istihdamımızın artması sağlanacaktır.

•           Türk Uluslararası Gemi sicili’ne tescilli veya tescil edilecek gemilerin LPG hariç fosil yakıt kullanmayan bir ana sevk sistemine sahip olması halinde kayıt harcı alınmayacak, yıllık harcın yarısından muaf olacak, Türk deniz ticaret filomuzda çevre dostu gemilerin artması sağlanacaktır.

•           Kabotaj yolcu taşımacılığında, taşıyıcıların yolcuya gelebilecek zararlardan doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırma zorunluluğunun sınırı; yolcu başına 100.000 SDR'den az olmayacak, böylece daha düşük prim ödenmesi sayesinde ilgililerin sigortaya erişimi kolaylaşacaktır. Bununla birlikte taşıyanın zarar gören yolcu başına tazmin sınırında bir değişiklik yapılmamış olup halen 250.000 SDR'dir.

•           Liman başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen denizcilik işlemleri, talep edilmesi ve liman başkanlığınca uygun görülmesi halinde mesai dışında ücret karşılığı yapılabilecektir. Mesai dışında görev yapan personele fazla çalışması karşılığı ödeme yapılması hususu da düzenlenmiştir.

  

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Resmi Gazete

Dağıtım: Tüm üyelerimiz