Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 338-253 = 29/05/2013


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca, 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43)” aşağıda sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLU
Genel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz


 

29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013-32/43)
MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 –(1) Bankalar Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına vadeli veya vadesiz olarak altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilirler. Bu hesaplar, altın, gümüş ve platinin fiziken teslimi, yurtiçi ya da yurtdışı banka hesaplarından transferi veya bankalarca satış yapılmak suretiyle açılabilir.
(2) Altın, gümüş ve platinin yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar nezdinde bulunan depo hesapları arasında altın için 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre elektronik olarak transferi mümkündür.”
MADDE 2 –Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Muhasebeleştirme, faiz ve kâr payına esas tutar
MADDE 5 –(1) Altın, gümüş ve platin depo hesapları açıldığı saflığa tekabül eden gram karşılığı ile muhasebeleştirilir. Müşteriye verilen hesap cüzdanında ve alım satım belgesinde, depo hesabındaki tutarın, altın için 995/1000 ve 1000/1000, gümüş ve platin için 100/100 saflığa göre dönüşüm yapılarak belirtilmesi gereklidir.”
MADDE 3 –Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Faiz veya kâr payı ödemeleri
MADDE 6 –(1) Depo hesapları için bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz veya kâr payları, hesaplarda altın, gümüş veya platin olarak izlenir. Faiz veya kâr payı ödemeleri altın, gümüş, platin veya bunların ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsinden yapılabilir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.