Menu

Duyurular


Transit Eşya ve Konteyner için Damga Vergisi Hk.

SİRKÜLER NO:10.3 /  0114-085 = 23/02/2012

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

yazdığı, 13/02/2012 tarih ve 044498 sayılı “Damga Vergisi” konulu yazılarından;

 

Yurtdışından gemi ile deniz özet beyanda transit kaydı ile gelerek gümrük idarelerine özet beyanla bildirilen ve gümrüklü sahadan tekrar başka bir gemi ile yurt dışına sevk edilen transit eşyası ve konteyner için düzenlenen transit beyannamelerinden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususlarının Maliye Bakanlığına sorulmuş ve anılan Bakanlıktan alınan 02.02.2012 tarihli, 12001 sayılı yazıda kısaca; yurtdışından gemi ile deniz özet beyanda transit kaydı ile gelerek gümrük idarelerine özet beyanla bildirilen ve gümrüklü sahadan tekrar başka bir gemi ile yurt dışına sevk edilen transit eşyası ve konteyner için, transit ticarete konu malın alım-satımını yapan ihracatçı firma tarafından düzenlenen transit beyannamelerine, ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, I Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.1.4) maddesi uyarınca re'sen damga vergisi istisnası uygulanması gerektiği;

 

Yurt dışından gelen ve serbest dolaşımda olmayan söz konusu malların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden yabancı bir ülkeye transit olarak taşınması işini üstlenen yerli firma tarafından düzenlenen transit beyannamelere, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı)'nca söz konusu yerli firmalar adına düzenlenmiş geçerli bir Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunması koşuluyla, I Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.11) maddesi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanmasının mümkün bulunduğu,

 

Bilgisi öğrenilmiştir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: I Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

         Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

Bilgi için: İMEAK Deniz Ticaret Odası