Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi-GTHB Konulu Genelge(2015/10) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.5/177-143  = 18/03/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/03/2015 tarih ve 1160-213 /2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(GTB)Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, 12.03.2015 tarih ve 2015/10 sayılı "Tek Pencere Sistemi - GTHB" konulu Genelge yayımlanmıştır.
Söz konusu Genelge ile;
- 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesiçerçevesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam eden Tek Pencere Sistemi'nin e-belge uygulaması üzerinden GTB ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik-veri değişimi yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı,
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrasının "Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir." hükmüne amir olduğu,
- Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 No.lu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) Ek-6" kapsamındakiürünler için verilen belgelerinin, 17.03.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere E-belge Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğubelirtilerek uygulamanın nasıl yürütüleceği açıklanmaktadır."
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
EK: İlgi Genelge
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz