Menu

Duyurular


Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO:23.1 / 915-712 = 26/11/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.11.2021 tarihli ve E-63137251-045.02-74240 sayılı yazısı.


Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;


‘’a) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik.

b)14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

c)14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik.

Denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması amacıyla hazırlanan ilgi (c) Yönetmelik, ilgi (b) Yönetmelik ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İlgi (b) Yönetmelik uyarınca ilgi (a) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna ek olarak ilgi (c) Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup diğer hükümleri 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar ilgi (a) Yönetmelik (16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç) yürürlükte olacaktır.

Bu itibarla, anılan Yönetmeliklerle ilgili olarak liman başkanlıklarının görev ve sorumluluk sahalarında bulunan kıyı tesislerini; dernek ve odaların ise üyelerini bilgilendirmeleri hususunda bilgilerinize arz ve gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz