Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 062-054 = 25/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/01/2016 tarih ve 244-52/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
 “Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB)'nin 15.01.2016 tarih ve 875 sayılı yazısına atfen;
 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazının, Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Aynı yazıda, söz konusu Yönetmeliğin ''Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu'' başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ''Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu olduğu ve faaliyet belgesinin düzenlemesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir'' hükmüne vurgu yapıldığı belirtilmektedir.
 
Ayrıca, bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan EK'te sunulmuş olan  '' Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'' 24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylandığı bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz