Menu

Duyurular


ROC Gerekliliği Hk.

SİRKÜLER NO: 22.2 / 0193-141 =  26/03/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/03/2012 tarih ve  1126-156 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2012 tarih ve 4674 sayılı yazısına atfen;

 

“STCW 2010 Manila Değişiklikleri doğrultusunda yakında Gemiadamları Yönetmeliği’nde de yürürlüğe girmesi beklenen değişikler kapsamında, Paris MOU başta olmak üzere, Liman Devleti Kontrollerinde sıkıntı yaşanmamasını teminen, gemilerde görevlendirilecek güverte/vardiya zabitlerinde asgari ROC belgesinin aranması, kaptan ve güverte zabitlerinin de ROC belgesine sahip olabilmek üzere Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında gerekli girişimlerde bulunabilmelerini teminen gemi işletmecileri ve gemiadamlarına duyurulması hakkındaki İlgi yazı aşağıdadır;

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.DNM.0.06.04.03-105.02.04-4674                                                   

Konu: ROC gerekliliği hk.

 

İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ

DENİZ TİCARET ODASINA

Meclis-i Mebusan Cad. No:22 34427 Fındıklı / İstanbul

 

İlgi       :  a) 31.07.2002 tarihli ve 24832 sayılı R.G.’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği.

              b) 04.06.2004 tarihli ve 25482 sayılı R.G.’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği

 

Bilindiği üzere, gemiadamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma esasları Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartlarına İlişkin Uluslararası Sözleşme(STCW) ve bağlısı Kod kapsamında yürütülmekte olup, Türk Bayraklı gemilerde çalışacak gemiadamlarının hangi yeterlikte olması gerektiği anılan Sözleşme doğrultusunda hazırlanan ilgi (a) Yönetmelik ile belirlenmiştir.

 

Gemilerde radyo haberleşmesi yapacak olan personelin belgelendirilebilmesi için asgari gereklilikler STCW Sözleşmesi Kural IV/2 hükümleri ile genel olarak hükme bağlanmış olup, diğer taraftan 500 gros tonaj ve üzeri gemilerde seyir vardiyası tutacak zabitlerin belgelendirilebilmesi için asgari gereklilikler STCW Kod-Kısım A-Bölüm A-II/1 hükümleri çerçevesinde belirlenmiş ve bu personelin “Radyo Kuralları” gerekliliklerine uygun olarak asgari VHF haberleşmesi yapabileceğini kanıtlayan bir belge taşıması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Türk Bayraklı gemilerde görev alan kaptan ve güverte zabitleri için en az VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikası şartı ilgi Yönetmelik hükümleri kapsamında aranmaktadır.

 

Ancak, STCW 2010 Manila toplantısında alınan kararlar kapsamında ilgi Yönetmelikte yapılması tasarlanan değişiklikler arasında, kaptan ve güverte zabitlerinden GMDSS kapsamında asgari VHF haberleşmesi yapabilecek yeterlikte olduğunu gösterir Tahditli Telsiz Operatörü(ROC) belgesinin aranacağı hükmü yer almaktadır. Daha önce ilgili zabitlere verilmiş olan “VHF Haberleşme Belgesi” ROC yerine kullanılamayacaktır. Bakanlığımızca ilgi Yönetmelikte bu doğrultuda yapılan değişikliğin yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

Diğer taraftan, Paris MOU başta olmak üzere, Liman Devleti Kontrollerinde konuya ilişkin olarak denetim yapılmakta, kaptan ve güverte zabitlerinde asgari ROC belgesinin bulunmadığı gemilerle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerin Liman Devleti Kontrollerinde bir sorun yaşamaması ve tutulmaların önlenmesi bakımından, gemilerde görevlendirilecek güverte/vardiya zabitlerinde asgari ROC belgesine sahip olma şartının aranmasını, kaptan ve güverte zabitlerinin de bahse konu belgeye sahip olabilmek üzere ilgi (b) Yönetmelik kapsamında gerekli girişimlerde bulunmalarını teminen gemi işletmecilerine ve gemiadamlarına duyuru yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                       İmza

                                                                       Dr. Özkan POYRAZ

                                                                       Bakan a.

                                                                    Genel Müdür”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz