Menu

Duyurular


RM 2501 Römorkörünün 5 Yıllık Havuz Sörveyi İhalesi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 517-369 =  24/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2012 tarih ve  3294/424 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

24.08.2012 tarih ve 28391 sayılı Resmi Gazete’ye atfen;

 

- TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne ait RM 2501 Römorkörünün 5 yıllık havuz sörveyi için havuza alınarak gerekli görülen bakım ve onarımların yaptırılacağı,

 

- Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı,

 

- Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 04/09/2012 Salı günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olmasının şart olduğu,

           

belirtilmekte olup, ilgi duyuru ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: TCDD Duyurusu

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

                                           BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR


TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
 
Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne ait RM 2501 Römorkörünün 5 yıllık havuz sörveyi için havuza alınarak gerekli görülen bakım ve onarımları yaptırılacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2012/110979

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (0 216) 348 80 20/4707-(0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Teknik Şartname doğrultusunda 1 Adet Deniz Aracının Tamir Bakımı

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 04/09/2012 Salı günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDVDahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6841/1-1