Menu

Duyurular


Portör Muayenesi

SİRKÜLER NO: 7.3  / 696-526 = 14/11/2013  

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan, 7 Kasım 2013 tarih ve  B.10.1.HSS.0.06.00.00-499-4558 sayılı “Portör Muayenesi” konulu yazısında;
 
“02 Kasım 2012 tarih ve 20103 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesinin 11 bendi ile, 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun portör muayenesi uygulamasına dayanak olan 126 ve 127. Maddeleri değiştirilmiştir.
 
Söz konusu değişiklikte; 126. Maddede yapılan değişiklik ile belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayenelerinin yapılmayıp yerine hijyen eğitimi alınması, 127. Maddesinde yapılan değişiklik ile de hijyen eğitimlerinin Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır.
 
Bu çerçevede hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05.07.2013 tarih ve 20698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu portör muayenesi ve tetkiklerinin bundan sonra yapılmayacağı hususunu 19.07.2013 tarih ve 718 sayılı yazısıyla 81 İl Valiliğine duyurmuştur.
 
Bu nedenle;
 
1.     Genel Müdürlüğümüz bağlı birimlerince yapılan gemi sağlık denetimlerinde; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 141. Maddesine dayanılarak hazırlanan Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamnamenin 14. Maddesi gereği olarak gemilerin kamara, büfe ve mutfaklarında çalışan gemiadamlarından istenen Portör Muayene Belgesinin aranmaması,
 
2.     Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Gemiadamı Olur Sağlık Yoklama Belgesi için yapılan sağlık işlemlerinde gemiadamlarından portör muayenesi istenmesi zorunluluğunun kalkmış olduğu,
 
hususlarında bilgilerinize ve konu ile ilgili bağlı birimlerinizin keyfiyetten haberdar edilmesini arz/rica ederiz.” denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                                               Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz