Menu

Duyurular


Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının......

SİRKÜLER NO: 18.3 / 0661-538 = 24/11/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/11/2009 tarih ve  4997-520/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi: (a)Odamız 03.11.2008 tarihli ve 5318 sayılı ve 499/2008 No’lu sirkülerimiz.                       (b)Odamız 30.10.2008 tarihli ve 4595 sayılı ve 483/2009 No’lu sirkülerimiz.         

 

            Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca hazırlanan  Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” 03.11.2008 tarih ve 27043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup İlgi (a), (b) ile üyelerimize bildirilmiştir.

           

            Bu Yönetmelik ile petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesi, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesi, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gerekleri amaçlanmaktadır. Yönetmelik Md.6, Md 7, Md. 8 aşağıda özetlenmiş olup;

 

            A.    5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri Md.6(2) paragrafında;

“ 5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerlerinin işletilmesi, tankerin teslim tarihinin 2015 yılındaki yıldönümünün veya tankerin teslim tarihini müteakip yirmi beş yaşına ulaştığı tarihten hangisi daha önce gelirse ötesine geçemez”,

 

            B.   600 dedveyt ton ile 5000 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri Md.7(4) paragrafında; 

“1/1/2010 tarihinde durum değerlendirme denetimleri petrol tankerleri için yaşına bakılmaksızın başlar. 1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında yirmi beş yaşını dolduran tek cidarlı petrol tankerlerinin planlanmış üç havuz dönemince çalışmasına izin verilebilir. Bu havuz dönemlerinden birincisi Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlıktır. Takip eden ikinci havuzda, birinci Durum Değerlendirme Denetimi yapılır uygun bulunanların denetim raporları iki yıl geçerlidir. Müteakip üçüncü havuzda ikinci ve son Durum Değerlendirme Denetimi yapılır ve bu denetim raporu iki yıl geçerlidir.”, 

 

            C.    600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri Md.8 (1) paragrafında;

“600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri bu Yönetmeliğin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen emniyetli yönetim gereklerine uymak şartıyla,  tek cidarlı olarak inşa edilebilir ve işletilebilir. Bu tankerlerin Durum Değerlendirme Denetimi kapsamındaki değerlendirmeleri yirmi yaşından sonra başlar. Yaşa bağlı olarak belirlenen tarihler için tankerlerin teslim tarihi esas alınır.”,

 

                        D.    Md 8 (2) paragrafında;

“1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında otuz yaş ve üzerinde olan petrol tankerlerinin bu tarihten sonraki ilk havuzu Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlık olup, takip eden ikinci havuzdan itibaren tüm havuzlarda Durum Değerlendirme Denetimleri yapılır. Durum Değerlendirme Denetimi sonuçları ilgili bölge müdürlüğüne Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgelerine eklenmek üzere gönderilir.” şeklinde olup,

 

Konunun Sektörümüz için önemi ve aciliyeti açısından dikkatle takibi gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz