Menu

Duyurular


Petrol Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/117-94  = 20/02/2015
 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 19 Şubat 2015 tarih ve 29272 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Petrol Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
19 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29272
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri peşin ödenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerine ilişkin lisans tadilleri,
d) Dağıtıcı lisansına taşıma faaliyetinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetin dağıtıcı lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”
“g) Lisanslara kayıtlı tesis adresi, lisans sahibinin unvanı ve lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları kaydıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi ve Marka Tescil Belgesi bilgilerinin değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.”
MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.