Menu

Duyurular


Personel Eğitimi

SİRKÜLER NO: 22.3/055-046 = 25/01/2008

 

İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 24/01/2008 tarih ve 522-33/2008 sayılı “Personel Eğitimi” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İLGİ: T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2008 tarih ve 2034 sayılı yazısı.

                           

 İlgi yazı ile;

          

1-Uluslararası konvansiyon, sözleşme ve kuralların etkin olarak uygulanmasını teminen yürütülen bölgesel liman devleti denetimlerinde Türk Bayraklı gemilerin performansındaki iyileşmenin olumlu sonuçlarının alındığı, Türk Bayraklı gemilerin uluslararası standartlara uygunluğu bağlamında; tekne, makine ve ekipman sorunlarının büyük ölçüde aşıldığının yapılan liman devleti denetimlerinde bulunan ve tutuklanmaya sebep olan eksiklerin incelenmesi sonucunda görüldüğü, liman devleti denetimlerinde bulunan ve tutuklanmaya sebep olan eksikliklerin, gemi personeliyle doğrudan yada dolaylı olarak bağlantılı olduğunun tespit edildiği,

 

2-Türk Bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde tespit edilen personel kaynaklı eksikliklerin asgari düzeye indirgenebilmesini teminen; sözkonusu gemilerin şirketlerinin “Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu, Kural.6 (ISM/6)” kapsamında üstlenmiş oldukları sorumluluklarını yerine getirmeleri gereğinin açık olduğu, konu şirketlerin gemilerinde görevlendirdikleri personelin mesleki yeterlikleri haiz, kalifiye personel standartlarını sağlamalarını ve belirlenecek periyotlarda bu standartların güncel koşullara paralelliğinin sağlanması amacı ile personelin eğitimi konusunda politika belirlemeleri ya da mevcut politikalarını gözden geçirmeleri gerektiği,

 

3-Sözkonusu personelin eğitimi temasına dayalı şirket sorumluluklarının yerine getirilmesinin temininin, Denizcilik Müsteşarlığının öncelikli hedeflerinden olup, gerekli denetimlerin Denizcilik Müsteşarlığı uzmanlarınca ya da Müsteşarlıktan almış oldukları yetkiye binaen belgelendirme işlerini yürüten yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Code) kapsamında gerçekleştirilen Uygunluk Belgesi (DOC) düzenlenmesi sürecinde gerçekleştirileceği,

 

4-Türk Bayraklı gemilerle uluslararası sularda ticari faaliyet yürüten şirketlerin, ilk defa istihdam edecekleri gemiadamları ve mevcut gemiadamları için pozisyonlarına uygun güncel mesleki bilgileri, uluslararası liman devleti denetimi uygulamalarını ve Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu Tavsiye Kararı (IMO A.918(22)) içeriğinde belirlenen “İngilizce Standart Denizcilik Terimlerini” içeren hizmet içi eğitim programlarını oluşturmaları ve icra etmeleri / ettirmeleri gerektiği,

 

5-Ayrıca; uluslararası “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Sözleşmesi, STCW 78 / 95”  gereğince yapılması gereken belge yenilemesine ilişkin sorumlulukların şirketler tarafından paylaşılarak bu eğitimlerin ve sınavların yetkili eğitim kurumları ile birlikte planlanması, bütçelenmesi ve icrasının da “Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu, ISM Code” kapsamında değerlendirilmesinin İdarelerince zorunlu görüldüğü,

 

6-DOC belgesi verilmesi için gerçekleştirilen şirket denetimlerinde, personel eğitimi konulu hedef ve prosedürlerinin mevcudiyetine bakılması, deniz personelinin eğitimi ile ilgili tüm faaliyetlerinin ve sürekliliği belirlenmiş personel eğitimi politikasının yeterliliğinin kanıtlarla desteklenecek şekilde incelendikten sonra belgelendirme yapılması, bulunan eksikliklerde düzeltici faaliyetlerin titizlikle takip edilmesi gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz