Menu

Duyurular


Özet Beyanda Acentelerin Taşıyıcı Gözükmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 175-103 = 23/03/2023 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi’nin 23/03/2023 tarih ve E-40216608-131.99.-00083889541 sayılı yazısı.

Derneğimiz tarafından 15.03.2023 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazıya cevaben ilgi yazıda; 

‘’15.03.2023 tarihli ve 161 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize muhatap 10.02.2023 tarihli 82689544 sayılı yazımızda belirtilen “Acentelerin özet beyan vermesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı ve taşıma sözleşmesi bulunması dolayısıyla taşıyıcı sıfatıyla eşyaya ilişkin sorumluluğun üstlenilmesi hali dışında, acentelerin taşıyıcı kutusuna unvanlarını yazmaları Gümrük Yönetmeliği’nin Ek:82/45’inci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine göre usulsüzlük cezası gerektiren bir işlem olacağı” şeklindeki görüş çerçevesinde uygulanacak ceza kararlarının yazımız tarihinden sonraki işlemleri kapsaması talep edilmektedir. 

Ancak, bahsi geçen yazımızda da belirtildiği üzere Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif raporlar çerçevesinde bazı acentelere geçmişe dönük olarak bahse konu yazımızda belirtilen görüş çerçevesinde ceza kararlarının uygulandığı ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasının önemi dikkate alındığında ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen talep uygun bulunmamıştır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz