Menu

Duyurular


Özel İskeleler Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0210-161 = 30/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/03/2011 tarih ve  1327-212/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 28.03.2011 tarihinde 2011/18 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de ; özel veya tüzel kişilere ait iskelelerden yapılmak istenilen ithalat veya ihracata ilişkin yükleme ve boşaltma taleplerinin;

 

1-Bölgede yetkili Liman Başkanlığının izninin aranması,

 

2-Serbest dolaşımda olan eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya ile karışmasının önlenmesi

ve gümrük işlemine tabi olmadan eşya giriş ve çıkışının olmaması bakımından gerekli tedbirlerin alınması ve personel görevlendirilmesi için Gümrük Muhafaza biriminden talepte bulunulması,

 

3-26.04.2009 tarihli, 27211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 324 sayılı Milli Emlak Genel

Tebliği'nde belirtilen esaslara uyulması,

 

4-İşlem hacminin gerektirdiği sayıda personel görevlendirilmesi,

 

5-İthal ve ihraç işlemlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Kanunu, ithalat ve ihracat rejim kararları ile sair mevzuat hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılması, mevzuata aykırı durumların bir tutanağa bağlanarak gereğine tevessül edilmesi,

 

6-Söz konusu yükleme ve boşaltma mahallerinin özel durumları da göz önünde bulundurularak ilgili gümrük müdürlüklerince gerekli görülecek ilave tedbirlerin alınarak bunların denetlenmesi,

 

7-İlgili gümrük İdaresinin, gümrük işlemine konu eşyanın işlemlerini yapmaya yetkili olması,

 

8-Gümrük İşlemine konu eşya miktarını tespite uygun gerekli teknik donanımın olması,

 

9-Gümrük denetiminin yapılmasını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması,

kayıt ve şartıyla karşılanması yönünde doğrudan işlemi yapan Gümrük Müdürlüklerinin yetkili kılınması uygun bulunduğu,

 

ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz