Menu

Duyurular


Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi

SİRKÜLER NO: 8.1 / 147-90 = 09/03/2023 


İlgi: T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09/03/2023 tarih ve E-98236380-235-00083456869 sayılı yazısı.

İlgi yazıda;

‘’Gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, paydaşlarla tesis edilecek entegrasyonlar ve elektronik veri değişimi yoluyla gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacı doğrultusunda, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Gümrük Yönetmeliği'nin “Geçici depolama yerlerine eşya alınması” başlıklı 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak, denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine giriş kayıtlarının işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistem aracılığıyla yapılmasına izin verilebileceğine yönelik mevzuat altyapısı oluşturulmuş,

Anılan hüküm çerçevesinde, Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) aracılığıyla liman işletmesinden gelen tahliye verilerinin geçici depolama yeri giriş verisi olarak kabul edilmesi ve geçici depolama yeri giriş işlemlerinin bu veriler üzerinden, geçici depolama yerinde görevli memur tarafından başkaca bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın otomatik olarak yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasını müteakip testler ve pilot uygulamalar gerçekleştirilerek uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sisteminin uygulandığı tüm limanlarda yaygınlaştırılması aşamasına gelinmiştir. 

Bu kapsamda, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimizden alınan görüşler doğrultusunda ekte yer alan yaygınlaştırma takvimi (Ek-1) hazırlanmış olup söz konusu takvim çerçevesinde 31.03.2023 tarihi itibariyle uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) uygulanan tüm limanlarda devreye alınması planlanmaktadır. 

Söz konusu uygulama mevcut durumda geçici depolama yerinde görevli memur tarafından yapılan geçici depolama yeri giriş kayıtlarının, KLTS üzerinden liman işletmesinden peyderpey gelen tahliye verisinin geçici depolama yeri verisi olarak kabul edilerek sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmasını kapsamakta olup özet beyan eksiklik fazlalığına ilişkin kontroller ve takibat işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcutta olduğu gibi yürütülmeye devam edecektir.

Ayrıca, Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) ve uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sistemsel sorunların hızlı ve efektif bir şekilde çözülebilmesi için (klts@ticaret.gov.tr şeklinde bir e-posta adresi oluşturulmuştur. 

Bu itibarla, otomatik geçici depolama yeri giriş işlemleri uygulaması ve yaygınlaştırma takvimine ilişkin olarak bilgi edinilmesi ve üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Yaygınlaştırma takvimi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz