Menu

Duyurular


Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7  / 0105-082 = 07/02/2013

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 17 Şubat 2013 tarih ve 28552 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

7 Şubat 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.