Menu

Duyurular


Ordinosuz Mal Teslimi HK.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0213-164 = 30/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/03/2011 tarih ve  1332-213/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2011 tarih ve07679 sayılı yazısına atfen;

 

Odamızca, 13.09.2010 tarih ve 4013 sayılı yazımız ile ; ordinosuz mal teslimi ile ilgili yaşanan sıkıntılar dile getirilerek liman işletmesi ve antreposu tarafından taşıyanın onayı olmadan ordino veya onun yerini tutan teslim talimatı sorulmaksızın (acente onayı olmadan mal teslimi) hiçbir malın mal teslimini talep eden kişilere verilmemesi hususunda Denizcilik Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı’na başvuruda bulunulmuştu.

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda ;

 

1.Talebimizin incelendiği, 1615 sayılı mülga Gümrük Kanunu’na bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin muhtelif maddelerinde (208,209,211,259,260,681) ordinoya ilişkin çeşitli hükümler bulunduğu,

 

2. Ülkemizin AB ile Gümrük Birliği’ne girmiş olması nedeni ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı gereğince, gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB Gümrük Mevzuatı ile uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan ve 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile gümrük işlemlerinde kullanılan belge sayısının azaltılmasının amaçlandığı, bir kısım belgelerin kaldırıldığı, bir kısmının da topluluk standartlarına uyumlu hale getirildiği,

 

3. Gümrük Mevzuatı’nı uyarlamakla yükümlü oldukları hiçbir Avrupa ülkesinde ordino gibi bir belgenin kullanılmadığı hususunun dikkate alındığında gerek TTK ve gerekse Gümrük Kanunu’nda yer almayan bu belgenin kullanımının dayanaksız olduğu, gümrük işlemlerinde taşıma senedinin alıcı nüshası üzerinde işlem yapılabildiği,

 

4. 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük Mevzuatı’nı uyumlaştırmaya yönelik çalışmaların Müsteşarlıkları nezdinde devam ettiği, söz konusu talebin bu çerçevede Genel Müdürlükleri’nce yeniden değerlendirilebileceği,

 

bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz