Menu

Duyurular


Normalleşme Sürecinde Limanlarımızda ve Türk Boğazlarında COVID-19 Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 432-345 =19/06/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.06.2020 tarih ve 1691-735/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2020 tarih ve 2531 sayılı yazısında; COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede normalleşme sürecine geçildiği, normalleşme sürecinde Türk Limanları ve Boğazlarında sağlık işlemlerinin aşağıdaki yer aldığı şekli ile yürütüleceği bildirilmektedir.

 1 - Yapılan tüm gemi iş ve işlemlerinde COVID-19'a yönelik olarak; sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması gibi genel önlemlere ve maske, gözlük eldiven kullanılması gibi kişisel koruyucu önlemlere riayet edilir.

 2 - Yurtdışından gelen gemilerden limana yanaşmadan önce; geminin Deniz Sağlık Bildirimi, son 10 liman bilgisi, gemiye son 14 gün içerisinde katılan yolcu ve mürettebat bilgisi, limanda gemiden ayrılacak yolcu veya mürettebat olup olmadığı ve yolcu ve mürettebat ateş ölçüm bilgileri alınarak sağlık açısından riskli olmadığı değerlendirilen gemilere serbest pratika düzenlenir. Sağlık açısından riskli görülen gemilere ise serbest pratika gemiye açıkta kontrol yapılarak düzenlenir.

 3 - Serbest pratika verilen gemi ve dahili sefer yapan gemi personeli limanda iken kara ile temas edebilir. Serbest pratika verilen gemiler ile dahili sefer yapan gemiler; hasta çıkarma, Türk ve Yabancı personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım su ve yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle temas işlemlerini yapabilir. Serbest pratika verilen gemiler öncesinde dezenfeksiyon işlemi uygulanarak bakım ve onarım için ülkemiz tersanelerine girebilir.

 4 - Pratika verilen gemilerden ülkemize giriş yapacak yolcu ve mürettebat kamera veya uzaktan ateş ölçer ile ateş taramasından geçirilir. Ateş taraması ile birlikte yapılan kontrollerde COVID-19 septomu tespit edilen kişiler olası vaka algoritmasına göre yönetilerek sevk edilir. Denizyoluyla gelen kişilerden Yolcu ve Mürettebat Bilgi Formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenir ve bu kişilere COVİD-19 bilgilendirme notu (EK-1) verilir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere bir ay süresince saklanır ve talep halinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne iletilir.

 5 - Denizyolu taşıtında COVİD-19 hastalığında şüphelenilen yolcu olması durumunda taşıt içi prosedürler işletilir.

 6 - Limanda COVID-19 şüpheli yolcu tespit edilmesi halinde yolcu karantina/izolasyona alınarak Sağlık Müdürlüğü irtibat kişisine ve 112'ye hasta yolcu hakkında bilgi verilerek hastanın tetkiklerinin yapılması amacıyla hastaneye sevki sağlanır.

 7 - Yolcunun COVID-19 tanısı alması durumunda, yolcu bilgi formlarından temaslısı olan kişiler tespit edilerek kişilerin kimlik, iletişim ve adres bilgileri en kısa sürede ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilir. COVID-19 hastalığı yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde kişiler limandan belirlenen kurallar dahilinde ayrılır.

 8 - Yurtdışından gelen yatların sağlık işlemeleri ile ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin bulunduğu yerde yapılmaya devam edilir. Yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrolleri yapılarak sağlık riski taşımayan yatlara yurda giriş izni verilir. Yat ile gelen kişilerden COVID-19 semptomu tespit edilenler olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edilir. Yat turizmi ile gelenler yanaştıkları yerde emniyet kontrolü sırasında yolcu bilgi formunu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurması istenir ve yolculara COVID-19 bilgilendirme notu (EK) verilir. Bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere bir ay süresince saklanır.

 9 - Türk Boğazlarında transit geçen veya Türk Limanlarında uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde hasta çıkarma, personel değişimi işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri nedenlerle temas işlemleri yapılabilir. Personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve katılacak personelin sağlık durumları kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin gemiden ayrılması ve katılmasına izin verilir.

 10 - Gemi sağlık işlemleri ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülür ve il düzeyinde alınacak ilave önlemlere uyulur.

Şeklinde ifade edilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz