Menu

Duyurular


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No.326)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 044-039 = 14/01/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2010 tarih ve  0203-28/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Millî Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 326) 13.01.2010 tarih ve 27461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile; 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi” başlıklı 85 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; “Bakanlık, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü gereğince, 27/7/2007 tarihli ve 26595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 312 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine, bu Tebliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere “Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerlerde ecrimisil işlemleri” ile “Ecrimisil tespit, takdir ve tahsilinde özellik arz eden işlemler “ başlıklı ek maddeler eklenmiştir.

 

Denilmekte olup, ilgi tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz