Menu

Duyurular


Mesleki ve Teknik Eğitim Stajları

SİRKÜLER NO: 12.3  / 527-432 = 28/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/06/2016 tarih ve 2622-492/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.06.2016 tarih ve 75850160-304.03-346 sayılı yazısına atfen;

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 12.05.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ile, Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarım, üretim süreçlerini ve sektördeki yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak üzere eğitim-öğretimin zorunlu bir parçası olan staj çalışmaları ve işyeri uygulamaları ile ilgili usul ve esasların;
 
·         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 23 üncü ve 24 üncü maddelerine,
·         3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa,
·         6111 sayılı Kanunun 61,62, 63 ve 64 üncü maddelerine,
·         2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine,
·         506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 5/b maddesine,
·         5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87/e maddesine
 
ve Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak yürütülmesinin uygun görüldüğü ve Üyelerimize duyurulması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz