Menu

Duyurular


MARPOL Ek 6 Kapsamındaki Atıklar

SİRKÜLER NO: 20.1 / 72-54 = 03/02/2020


İlgi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarih ve E.223599 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

19.07.2019 tarih ve 84973951-140.07-E.166577 sayılı yazımız.

Ülkemizde, gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimi, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yürütülen ve ülkemizin de 1990 yılında taraf olduğu, "Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi" (MARPOL Sözleşmesi) ile ilgili AB Direktifi çerçevesinde yayımlanmış olan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir.

MARPOL Sözleşmesi'nin Ek-6'sında, gemi emisyonlarının kısıtlanmasına yönelik düzenlemeler bulunmakta olup; bu düzenlemeler uyarınca, 2020 yılında, gemiler tarafından kullanılacak akaryakıtın küresel kükürt üst sınırı belirlenmiştir.

Sınır değerlerin sağlanabilmesi için, gemiler tarafından, kükürt içeriği düşük akaryakıt kullanılması veya egzoz gazı temizleme sistemleri (scrubber) kullanılması gerekmektedir. Scrubber sistemlerinin kullanılmasının tercih edilmesi durumunda, gemilerden, aynı zamanda Marpol Sözleşmesi Ek-6 kapsamında da yer alan, "egzoz gazı temizlemesinden kaynaklanan kalıntılar/çamurları" ve "scrubber sistemleri yıkama suları”nın oluşması beklenmektedir.

Bu çerçevede, ilgi yazı ile kıyı tesislerince, tesislerine yanaşacak gemilerden oluşması beklenen Marpol Ek 6 kapsamındaki atıklara ilişkin tablo doldurulması istenmiş ve gelen cevabi yazılarda çoğunlukla bir tahmin yapılamadığı veya scrubber sistemlerinin kullanılmayacağı ifade edilmiştir. Ancak, ülkemizin MARPOL Sözleşmesi uyarınca sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebilmesi için, bahse konu atıkların atık kabul tesislerine verilmesinin talep edilmesi durumunda, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Bu itibarla:

31 Aralık 2019 tarihine kadar, yat limanları ve marinalar hariç olmak üzere, ilinizde Bakanlığımızca atık kabul tesisi onay belgesi verilmiş olan kıyı tesislerine, "egzoz gazı temizlemesinden kaynaklanan kalıntılar/çamurlar" ve "scrubber sistemleri yıkama suları"nın

atık kabul tesisine alınarak geçici depolanması için ayrı ayrı 1er m 'lük IBC tank temin edilmesi gerektiğine yönelik talimat verilmesi, tankların tarafınızca yerinde tespit edilmesi ve sonucundan Bakanlığımıza ivedilikle bilgi verilmesi,

 

Kıyı tesislerine, Marpol Ek 6 kapsamında kurulan kapasiteden yüksek atık verme talebi olması durumunda, atık bildirimi yapılır yapılmaz, Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğünüze atık bildiriminin türü, miktarı ve bu atıkların nasıl yönetileceğine yönelik bilgi verilmesi gerektiğine ilişkin bildirimde bulunulması,

Atık Kabul Tesisi Onay Belgesinin bu aşamada değiştirilmeyeceği onay süreci geldiğinde yeniden düzenleneceği hususunda limanların bilgilendirilmesi,

Atık alma gemisi işletenlerinin, atık alma gemilerini, Marpol Ek-6 kapsamındaki atıkları alabilecek şekilde en kısa zamanda revize etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirilmesi,

Marpol Ek-6 kapsamındaki egzoz gazı temizlemesinden kaynaklanan kalıntıların/çamurların MARPOL Sözleşmesi Ek-I kapsamındaki slaç atıkları ile karıştırılmaması ve ayrı olarak atık transfer formunda belirtilerek alınması konusunda atık alım yükümlülerinin ve atık alım gemisi işletenlerinin bilgilendirilmesi,

2009/3 sayılı Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında olmayan bahse konu atıkların alımına ilişkin ücretin taraflarca belirlenmesi, anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) belirleyeceği ücretin uygulanacağı konusunda atık alım yükümlülerinin ve gemi acentelerinin bilgilendirilmesi,

Marpol Ek-6 kapsamındaki atıkların, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 19. Maddesi uyarınca kurulması gereken komisyon onayı olmaksızın atık kabul tesislerinden çıkarılacağı konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz