Menu

Duyurular


Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7164)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 173-107 = 28/02/2019 


14.2.2019 tarih ve 30700 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7164) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un tamamı ekte yer almaktadır.

Kanun’un 28’nci maddesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 237/4’ncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

İlgili 28’nci madde ve 237/4’ncü maddenin değişmeden önceki hali aşağıdadır.

 

MADDE 28 – 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 237’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

237/4’ncü maddenin değişmeden önceki hali;

 

“4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı (Değişiklik: KHK/700 - M126) kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 4’ü aşmayacak şekilde uygulanır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Kanun

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz