Menu

Duyurular


Liman İşletmeleri İle Gemi Acenteleri Arasında Bilgi Akışının Güçlendirilmesi.

SİRKÜLER NO: 8.5 / 0181-137 = 22/03/2012

 
 
Değerli Üyemiz,
 

%90 dan fazla bir kısmı deniz yolu ile gerçekleşen ülkemiz ticaretini güvensiz bir ortama sürükleyen;

 

  1. Yeni Özet Beyan “karmaşasında” yük teslimlerinin kontrol altına alınması,
  2. Elektronik Ortamda Özet Beyan verilmesi uygulaması ile birlikte gemi acenteleri tarafından limanlara verilecek manifesto bilgilerinin tüm imanlarda standart hale getirilmesi

 

Konularında özellikle birinci maddeyi tartışmak ve çözüm önerileri sunabilmek, bilahare de iki sektörün iş birliği yapmasını sağlayacak gündemin ikinci maddesini görüşmek amacı ile Derneğimiz Üyeleri (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - VDAD) Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ruhi DUMAN başkanlığında ve Türkiye Liman İşletmeleri Derneği (TURKLİM) Üyeleri Genel Sekreter Sayın İrfan BİLGİLİ başkanlığında 24 Şubat 2012 Cuma günü saat 14:00 de VDAD Dernek binası toplantı salonunda bir araya gelmişlerdir. Ayrıca toplantıya UTIKAD, Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği ve Mersin Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği ile Avukat Vural OCALI’ da katılmıştır.

 

Bu toplantıya,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü de ilgi göstermiş ve Denizcilik Uzmanı Sayın Bülent TAŞDEMİR katılmıştır.

 

Toplantının yapılmasını gerektiren iki ayrı gündem maddesi olmakla beraber, sorunun kaynağı tek olup açıklaması aşağıdaki şekildedir:

·         4458 sayılı Gümrük Kanunu ilgili Yönetmeliği’nin elektronik işlemler ile ilgili hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi dolayısı ile bu tarihten itibaren özet beyan da elektronik ortamda verilmeye başlanmış ve gümrük idarelerinde kâğıtsız beyanname dönemine geçilmiştir.

·         Özet beyanın elektronik ortamda verilmesi ve detay bilgilerinin çıktısının alınmaması hedeflendiğinden 01.01.2012 tarihinden önce bir çıktısı alınan ve liman işletmelerine ıslak imzalı olarak teslim edilen özet beyan dolayısı ile liman işletmeleri tarafından eşyanın alıcısına teslim edilmesi aşamasındaki kontroller bugün yapılamamaktadır.

·         Liman işletmelerinin, taşıyıcıdan teslim aldığı eşyayı, yine taşıyıcının onayını alarak doğru kişiye ve doğru miktarda teslim edebilmesi, liman işletmelerinin özet beyan sistemine bağlı olmaması veya özet beyan detaylarını görememesi dolayısı ile de imkânsız hale gelmiş ve bu konuda büyük bir kargaşa yaşanmaktadır.

·         Borçlar Kanununa dayanarak aldıkları sorumluluk dolayısı ile kendilerini güvence altına almak isteyen liman işletmeleri, gemi acentelerinden özet beyanda kayıtlı benzer bilgilerin muhtelif yollarla kendilerine iletilmesini talep etmektedirler. (EDI, XML, Excel formatı, basılı kâğıt vb)

·         Ancak, Gümrük Kanunu ve ilgili Yönetmeliği gereğince gemi acentesi dışındaki kişilerin de özet beyan verebiliyor olması, istenen düzeydeki bilgi detayının gemi acentesinde toplanarak liman işletmelerine verilmesinde güçlükler yaratmakta, ayrıca bir gemi için hazırlanan beyanın dışında ikinci bir evrakın üretilmesi sonucu, taşıyanın onayı olmadan mal teslimi yapılacağı endişesi taşınmaktadır.

·         Yine ayrıca her liman işletmesi, özet beyan detayları ile ilgili bilgileri kendi sistem ve arzusuna göre farklı formatlarda talep etmekte bu durum da her gemi acentesinin her liman için ayrı formatta program yaptırmasına ve ek mali yükler ile karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır.

Katılımcılarla, her iki sektörün de hemen hemen tamamının temsil edildiği toplantıda öncelikle taşıyanın TTK’ dan doğan hakları ve Gümrük İdareleri ile Liman İşletmelerinin görevleri dile getirilerek tartışılmış ve Kanun maddelerinde taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.

Toplantıda bilahare 4458 sayılı Gümrük Kanunu ilgili Yönetmeliği’nin elektronik işlemler ile ilgili hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte taşıyıcı dışındaki kişilerin de (FORWARDERLAR) özet beyan verebiliyor olması, beyan sistemindeki aksaklıklardan biri olan taşıyıcının ana konşimentosunun sisteme girilememesi veya girilse dahi görünememesi dolayısı ile liman işletmelerinin eşyayı doğru kişiye teslim etmekte tereddütler yaşadığı dile getirilmiştir.

Şöyle ki;

Taşımayı gerçekleştiren fiili taşıma şirketi müşterileri arasında bir forwarder ve bu forwarderın da aynı ana konşimento altında birçok müşterisi var ise; taşıyıcı (fiili taşıyıcı) ve taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi (forwarder) taşıma sorumluluğunu normal olarak şu şekilde yerine getirir.

-          Forwarder, fiili taşıyıcıya gider, orijinal konşimentosunu ibraz eder, yük teslim talimat formunu alır. Bu yük teslim talimat formunu eşyayı teslim aldığına dair bir belge olarak saklar. Aynı şekilde fiili taşıyıcı acentesi de aynı yük teslim talimat formunun forwarder imzalı bir nüshasını, eşyayı kime teslim ettiğinin ispat evrakı olarak saklar.

-          Forwarderın müşterisi, forwarder şirkete gider eşyasını almak ister. Forwarder şirketi, fiili taşıyıcıdan aldığı ve dosyasında bulunan yük teslim talimat formunu esas ve güvence evrakı olarak baz alarak kendi yük teslim talimat formunu hazırlar ve müşterisine imza karşılığı teslim eder. Fiili taşıyıcıdan almış olduğu yük teslim talimat formunun kopyasını da kendi yük teslim talimat formu ile birlikte müşterisine teslim eder. Yük teslim talimat formunun içeriğinde bulunan bilgiler arasında ana konşimento numarası ve forwarder konşimento numarası belirtilmiş olduğu için iki evrak arasında doğru ilişki kurmak da mümkündür.

-          Yukarıdaki örnek, bir forwarderın altında yine onun müşterisi olan diğer bir forwarder olmasının da mümkün olabileceği düşünülerek çoğaltılabilir ancak silsile aynı şekilde devam eder.

-          Liman işletmeleri de fiili taşıyıcının vermiş olduğu özet beyan dokümanı ile birlikte yük teslim talimat formunu ve forwarderın yük teslim talimat formunu aralarındaki ilişkiyi de gözeterek kontrol eder. Kişi ve miktar olarak doğruyu bulduğuna emin olarak eşyayı teslim eder. Teslim ettiği kişiden aldığı yük teslim talimat formunu da ispat evrakı olarak saklar.

Hal böyle iken, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan elektronik ortamda özet beyan verilmesi ile birlikte sistemin oturmamış olması dolayısı ile;

a.     Ana konşimento sistemde görünememekte

b.    Taşıyıcı, özet beyan sisteminde tanımlanmamış durumda

c.     (b) maddesine bağlı olarak fiili taşıyıcı yanında bir forwarderın verdiği özet beyanda fiili taşıyıcı ile hiçbir şekilde bağlantı görünememekte,

d.    Liman işletmeleri her yük teslim talimat formunu getiren kişiye eşyayı teslim etmek durumunda kalmakta,

e.     Bu durum da, hem liman işletmelerine hem de fiili taşıyıcılara “yanlış kişiye eşya teslim edilmesi” veya kontrolsüz bir şekilde eşya teslim edilmesi endişesini yaşatmaktadır.

Yukarıda belirtilen endişe, ülkemizde bulunan taşıyanın acentesi dışında gemi sahibi veya işleticisini de ziyadesiyle rahatsız etmekte ve güvenli ticaret ortamının eksikliğini hissetmektedirler. Bu sebepledir ki bazı gemi donatanları veya işleticileri forwarderların özet beyan vermelerine müsaade etmemekte, sistemde GRUPAJ hanesini işaretlemek suretiyle kendilerini güvence altına almaya çalışmaktadırlar.

Diğer taraftan GRUPAJ işaretlemek suretiyle işlem yapılması hususunda geleceğe dair kesin bilgilerin olmayışı diğer bazı donatan veya gemi işleticileri tarafından yasal olmadığı gerekçesi ile kabul görmemekte ve forwarderlara özet beyan verdirmeye devam edilmekte ancak yukarıda belirtilen endişeler de yaşanmaya devam etmektedir.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak; ortak düşüncelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ na yapılacak ziyaretlerle dile getirilmesine,

 

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak da; Derneklerimiz başkanlığında ve katılımcılar arasında yapılacak bir çalışma ile gemi acentelerinin ülkemizin tüm limanlarında vereceği yük bilgilerinin içeriği ve formatı ile ilgili STANDART bir bilgi formunun oluşturulmasına,

 

karar verilmiştir.

Toplantı sonrası geçen yaklaşık bir aylık sürede, taraflar çalışmalarını tamamlamış ve görüşmeler doğrultusunda; gemi acentelerinin, tüm limanlarda kullanılmak üzere ekte sunulan listedeki bilgileri EXCEL formatında liman işletmelerine gemi tahliyesine başlamadan önce teslim etmeleri prensibinde mutabık kalınmıştır.

Bu listeler vasıtası ile:

a.     (Arzu ve talep edildiği üzere Liman İşletmeleri, özet beyan sistemine dâhil olana kadar) Liman İşletmeleri, ekli listede özet beyan numaralarının da bulunması nedeni ile tahliye edilecek eşyanın özet beyanının kimler tarafından verilmiş olduğunu görebilecektir.

b.    Eşya ile ilgili tüm detaylara sahip olacaktır.

c.     Söz konusu listeler liman işletmeleri tarafından eşyanın ambar girişi için olduğu gibi aynı zamanda tahliye listesi olarak da kullanılacaktır. Bu suretle liman işletmelerine tek bilgi verilecektir.

d.    Bu liste vasıtası ile liman işletmeleri geliştirecekleri kayıtlar dolayısı ile fiili taşıyıcının ve (forwarder kanalı ile taşınan yük için)  forwarder’in yükün teslim edilmesi için onayını takip edebilecektir,

e.     Gemi acenteleri her liman için ayrı bir form yerine ekteki EXCEL formunu kullanacaktır. Bu suretle ayrı ayrı program yaptırma maliyetlerinden tasarruf edilecektir.

Eşyanın Liman Sahasından Çıkışında Liman İşletmeleri Tarafından Aranacak Belgeler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

a.     Gümrük çıkış kontrol fişi

b.    Fiili taşıyıcının konşimentosu ve fiili taşıyıcı tarafından düzenlenmiş yük teslim talimat formu aslı

c.     Taşımaya bir forwarder aracılık etmiş ise forwarder tarafından düzenlenmiş yük teslim talimat formu aslı ile birlikte fiili taşıyıcının düzenlediği yük teslim talimat formu ile konşimentosu kopyası

d.    Konteyner Kayıt ve Takip Formu (dışarıda boşalacak konteynerler için)

e.     Beyanname

Her iki kuruluş üyelerine, yaptıkları işbirliği ve yapıcı tutumları ile kısa sürede neticelendirdikleri fikir paylaşımları için teşekkür eder, Liman İşletmeleri ile gemi acenteleri arasında sağlıklı bir işbirliği içinde işlemlerin yürütülmesini temin etmek üzere ekli form çerçevesinde bilgi akışının sağlanmasını önemle tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek 1: Liman İşletmelerine Verilecek Bilgiler Listesi

Ek 2: Liman İşletmelerine Verilecek Bu Bilgilere Ait Form

 

 

Tüm üyelerimize açık olan söz konusu toplantının katılımcıları aşağıdaki gibi olmuştur.

 

-          TURKLİM –  Sayın İrfan BİLGİN – Genel Sekreter

   

    ÜYELERİ:

    BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC A.Ş.

    EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT A.Ş.

              GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş.

    KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ ve LOJİSTİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

              MARDAŞ MARMARA DENİZ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

    MARPORT LİMAN İŞLETMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

    MERSİN ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

    ORTADOĞU ANTALYA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş   

    RODA LİMAN DEPOLAMA ve LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.

    YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.

 

-          VDAD – Sayın Ruhi DUMAN – Yönetim Kurulu Başkanı

             Sayın Neslihan BAŞARSLAN – Dernek Müdiresi

ÜYELERİ:

ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş.

ATAKO ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET LTD. ŞTİ

BARKON GEMİ ACT VE TİCARET A.Ş.

BELSTAR DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK A.Ş.

BOSPHORUS GEMİ ACENTELİGİ AŞ

K LINE GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş

MSC GEMİ ACENTELİĞİ A. Ş.

TURKON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş.

GLOBALİNK UNİMAR LOJİSTİK AŞ

YANG MING ANADOLU GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş.

 

-          ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ– Sayın Cavit UĞUR – Genel Müdürü

-          KOGAD (Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği) – Sayın Seyfullah SARI – Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                        Sayın Ali POLAT – Genel Sekreteri

-          MERSİN VAPUR DONATANLARI ve ACENTELERİ DERNEĞİ – Sayın Korkmaz ÇANGIR – Yönetim Kurulu Başkanı

-          ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI – DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Sayın Bülent TAŞDEMİR  – Denizcilik Uzmanı Av. Vural OCALI

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz