Menu

Duyurular


Liman Devleti Kontrollerine Yönelik Uyarı ve PSC Rehberi

SİRKÜLER NO: 22.3 / 377-289 = 12/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/06/2013 tarih ve  2367-367 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasını teminen Türk Bayraklı gemilerde ve bu gemilerin işletenlerinde Emniyet Yönetimi Kodu’nun (ISM Code) tam anlamıyla işlerliğinin sağlanması ve planlı bakım-tutum işlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilerek gemi kondisyonunun iyi durumda tutulmasının, gemi personeli ile birlikte gemi donatanı/işleteni sorumluluğunda olduğu, emniyet bilincini oluşturamayan ve bu görevleri eksiksiz olarak yürütemeyen gemi ve işletmelerin Bayrak Devleti denetimleri ve Liman Devlet Kontrollerinde (PSC) sıkıntı yaşadığı, ciddi yaptırımlara maruz kaldığı, gemilerin limanlarda bekleme sürelerinin uzadığı ve neticesinde büyük çapta ticari kayıplarla karşılaşıldığı,
 
Özellikle İspanya ve İtalya gibi Türk Bayraklı gemilerin sıklıkla sefer yaptığı ve kontrollerin etkin bir şekilde yapıldığı ülkelerin limanları başta olmak üzere, yurtdışına sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilerde her türlü güverte ve makine operasyonlarının uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, inşa, can kurtarma ve yangından korunma, haberleşme, seyir teçhizatı ve deniz çevresinin korunmasına ilişkin teçhizatın bakım-tutumunun yapılması, gemi personelinin gemiye aşina olması ve denetimler sırasındaki görevlerini soğukkanlı bir şekilde yerine getirebilmesi için tam ve ciddi bir hazırlık yapılmasının gerektiği,
 
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2006 yılında kabul edilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin (MLC 2006) 20 Ağustos 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk Bayraklı gemilerin bu Sözleşmeye taraf ülkelerin limanlarına uğradıklarında yapılacak olan PSC denetimlerinde seferden alıkonulma riskinin minimize edilmesi, ülkemizin 2003 yılında Paris MOU’nun “Kara Listesi”nde iken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yoğun özveri ve gayretleri sonucunda 2006-2008 döneminde geçilen “Beyaz Liste”de kalıcı olunması ve ülkemizin IMO, ILO, AB, Paris MoU gibi uluslararası kuruluşlar ve dünya denizcilik camiası nezdinde son yıllarda edindiği kazanım ve itibarın olumsuz etkilenmemesini teminen; Ülkemiz MLC 2006 Sözleşmesine taraf oluncaya kadar, 200 GT ve üzeri uluslararası sefer yapan (balıkçı yada benzeri faaliyetler yürüten gemiler, yerel özellikler içerecek şekilde imal edilmiş olan gemiler ile savaş gemileri ve deniz kuvvetlerine ait gemiler hariç) tüm Türk Bayraklı ticaret gemilerine uğradıkları ilk Türk limanında gemi denetim görevlilerince MLC 2006 kapsamında program dışı denetim yapılmasına ilişkin 29 Nisan 2013 tarihli ve 2013/47 sayılı “MLC Kapsamında Program Dışı Denetim Uygulaması Talimatı” nın yayınladığı, söz konusu Uygulama Talimatı çerçevesinde yapılacak program dışı denetimlerde tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi ve gemilerin 20 Ağustos 2013 tarihinden önce MLC standartları ile tam uyumlu hale getirilmesinin büyük önem arz ettiği, bu konuda Türk gemi donatanlarının/işletmecilerin titizlik göstermesi gerektiği,
 
Bu kapsamda, Türk Bayraklı gemilerin her türlü denetime tam ve ciddi hazırlanabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Liman Devleti Kontrollerinde bakılacak teknik hususlarla birlikte, gemi personelinin şirket bünyesindeki intibakından başlayıp denetim görevlerine karşı gösterilmesi gereken tutum gibi hususları içeren “Liman Devleti Kontrolünde Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlıklı rehber niteliğindeki dokümanın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve www.didgm.gov.tr adresinde “Gemi Denetim Modülü” altında yayımlandığı,
 
Bununla birlikte, bahse konu modülde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın gemi denetim ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin mevzuat çalışmaları ve uygulamalarının, denetimlere ilişkin istatistiki bilgiler ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara yer verildiği ve modülün sürekli güncel tutulduğu,
 
Bu kapsamda, anılan dokümanın uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilere elektronik ortamda iletilmesinin ve bilgi alınmasının sağlanmasıyla birlikte, dokümanda yer alan tedbirlerin dikkatle irdelenerek gemilerde sürekli uygulanmasının, gerek gemi tutulmalarını ve gerekse de zaman kaybı ve İdari para cezası gibi sebeplerden kaynaklı ticari kayıpları önleyeceğinin değerlendirildiği belirtilerek gemi sahipleri/işleticilerine duyuru yapılması istenmektedir.  
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa) 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz