Menu

Duyurular


Liman Çıkış Belgesi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 18.2 / 212-133 = 27/03/2024 


İlgi: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.03.2024 tarih ve E-80368960-145.01.01-1813300 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 ‘’İlgi: a) 12.04.2023 tarihli ve E-1073500 sayılı yazımız.

        b) 09.02.2024 tarihli ve E-1669025 sayılı yazımız.

        c) Gelir İdaresi Başkanlığının 06.03.2024 tarihli ve E-19569 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımız ile Gelir İdaresi Başkanlığından 492 sayılı Kanun'un "Harçtan müstesna tutulan işlemler" başlıklı 98 inci maddesi (c) fıkrasında yer alan "Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin liman çıkış belgeleri'' hükmü çerçevesinde, ülkemiz limanlarına uğrak yapan Kruvaziyer tipi yolcu gemilerinin harçtan müstesna tutulup tutulamayacağı hususuna açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b) yazımız ile ise, 492 sayılı Kanunun "Liman çıkış belgesi harcında indirim" başlıklı 102 nci maddesi hükmü kapsamında ülkemizin birden çok limanına uğrak yaparak faaliyetlerini sürdüren ticaret gemilerine yaptıkları bu seferlerde düzenlenen liman çıkış belgesi harçlarında indirim uygulanmasının talep edildiği belirtilerek, "Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik" kapsamında İdaremizden izin alarak (belgeli) ülkemiz limanları arasında yapılan düzenli seferlerin veya kabotajda ülkemiz limanları arasında söz konusu Yönetmeliğe tabi olmadan yapılan seferler ile yurtdışından aldığı yükü/yolcuyu ülkemizde yer alan birden fazla limana boşaltarak birden fazla limana uğrak yapan ya da ülkemizdeki birden fazla limana uğrak yaparak limanlardan aldığı yükü/yolcuyu yurtdışına götüren ticaret gemilerinin ülkemiz limanları arasında yaptıkları seferlerin, 492 sayılı Kanunun 102 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek bu seferler nedeniyle düzenlenen liman çıkış belgelerine harç indirimi uygulanıp uygulanılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgi (c) yazısı ile, kruvaziyer tipi yolcu gemilerinin yolcu naklinin yanı sıra başkaca ticari işlemlerde de bulunması nedeniyle 492 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında harçtan istisna tutulmasının mümkün olmadığı belirtilmiş olup bu kapsamda söz konusu gemilerden harç tahsilinin yapılması gerekmektedir.

492 sayılı Kanunun "Liman çıkış belgesi harcında indirim" başlıklı 102 nci maddesi hükmü kapsamında ülkemizin birden çok limanına uğrak yaparak faaliyetlerini sürdüren ticaret gemilerine yaptıkları bu seferlerde düzenlenen liman çıkış belgesi harçlarında indirim uygulanması talebi ile ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgi (c) yazısı da dikkate alındığında, "Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik" kapsamında İdaremizden izin alarak (belgeli) ülkemiz limanları arasında yapılan düzenli seferlerin bahse konu Kanunun 102 nci maddesi kapsamında indirimli harç uygulamasından faydalanmasının mümkün olduğu, diğer hallerde indirim uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz