Menu

Duyurular


Kâğıtsız İhracat Uygulaması

SİRKÜLER NO: 8.1 / 557-383 = 25/07/2019 


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.07.2019 tarih ve 73421605-170.01.01 sayılı e-posta mesajında;

 

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği'nde, 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kâğıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kâğıt ortamında ibraz edilmeyecektir.

 

Bu kapsamda;

 

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kâğıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkân sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacaktır.

 

İhracat beyannameleri ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabilecektir.

 

20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesi hem kâğıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edilecek olup, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kâğıt ortamında verilmesi durumunda hâlihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemleri aynı şekilde yürütülecektir. Bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin 9'uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacaktır.

 

20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilecek olup, hâlihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlığımız web sayfası "E-işlemler/Elektronik beyanname" menüsünden e-imza kullanılarak yapılacaktır.

 

20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kâğıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyecektir.

 

Diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesi 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu itibarla yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi ve sürecin titizlikle izlenerek herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz