Menu

Duyurular


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0436-316 = 04/07/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/07/2011 tarih ve  2679-396/2011 sayılı yazısı.

 

“İlgi yazı ile ;    

 

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 03.07.2011 ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, aşağıda sunulmuştur.

 

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci Fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"2) Kredilerin vadesi asgari 6 ay anapara Ödemesiz dönemi en fazla 2 yıl olmak üzere azami 8 yıldır. Denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesi, 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 3 yıl; denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesi, 3 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 8 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esastır."

 

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci Fıkrasının (c) bendinin (I) numaralı alt bendinde yer alan "iki yıldır" ibaresi "dört yıldır" şeklinde, (3) numaralı alt bendinde yer alan "%65'ini geçemez" ibaresi "%75'ini geçemez" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz