Menu

Duyurular


Kıyı Tesisleri İşletme İzni

SİRKÜLER NO: 11.5 / 345-256 = 23/06/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/06/2010 tarih ve  2912-309/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 18/06/2010 tarih ve 20332 sayılı yazısına atfen;

 

1. “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesinde; 01.07.2010 tarihine kadar işletme izni / geçici işletme izni alınmayan tesislere gemi yanaştırılmayacağı hükmünün bulunduğu,

 

2. Ancak, halen faaliyetleri devam eden ve anılan yönetmelik kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’ndan izin alma zorunluluğu bulunan mevcut Kıyı Tesislerine geçici veya daimi işletme izni alınabilmesi için söz konusu Yönetmelik gereği Denizcilik Müsteşarlığı’na ibraz edilmesi gereken bir kısım belgelerin temini ile ekipman/teçhizatın yerlerine tesis edilmesinde, elde olmayan zorunlu gerekçelerle gecikmeler yaşandığından 1 Temmuz 2010 tarihi itibarı ile bir çok tesisin faaliyetinin durdurulması noktasına gelineceği,

 

3. Bu kapsamda, halen faaliyeti devam etmekte olan ve İdareye müracaatı bulunan bir kısım Kıyı Tesisleri için uygulamaya yönelik olarak bazı hususlarla ilgili, 18.06.2010 tarihli ve 20199 sayılı Makam Olur’u alındığı bildirilmektedir.

 

Bir örneği Ek’te sunulan Makam Olur’unda özetle,

 

            1 Temmuz 2010 tarihine kadar anılan Makam Olur’unda belirtilen nedenlerle izin alamayacak olan Kıyı Tesislerinin;           

 

            - KEGM tarafından fener gereklilik analiz yazısı ibraz edilen feneri eksik tesislerin, montajı müteakip KEGM’den alınacak uygunluk yazısının 3 ay içinde ibraz edileceği,

 

            - Ekipmanları eksik olan tesislerin, ekipmanlara yönelik satın alma işlemlerinin tamamlandığının kanıtlanması ve bu ekipmanların montajının 3 ay içinde tamamlanacağı,

 

            - Yeni özelleştirilmiş Kıyı Tesislerinde, Denizcilik Müsteşarlığı’nca eksik olduğu tespit edilecek ekipman-bilgi-belgelerin 6 ay içinde tamamlanacağı, ve;

 “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yukarıdaki süreçler dahilinde Denizcilik Müsteşarlığı’ndan işletme izni / geçici işletme izni alınacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin ibraz edilmesi kaydıyla, ayrıca izin almak üzere Denizcilik Müsteşarlığı’na gerekli bilgi belgeleri tamamlanarak başvuru yapmış ve KYS kapsamında işlemleri devam eden Kıyı Tesislerine söz konusu Yönetmelik kapsamında işletme izni /geçici işletme izni verilinceye kadar, faaliyetlerine devam edecekleri hususu,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

EK: Makam Olur’u (2 Sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz