Menu

Duyurular


Kıyı Tesisleri İş ve İşlemleri

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0716-581 = 23/12/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/12/2009 tarih ve  5417-564/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.12.2009 tarih ve 5277 sayılı yazısına atfen;

 

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in bazı maddelerinde yapılan esaslı değişiklikleri içeren, “Yönetmelik Değişikliği” nin 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin geçici 2. maddesi kapsamında İdareden izin alması gereken tesislerin başvuru süreleri ve izin alma süreçleri ile ilgili olarak;

 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesislerince;

 

a) İşletme izni veya geçici işletme izni almak üzere 01.01.2010 tarihine kadar İdareye müracaat edilmesi zorunludur.

b) Bu Yönetmelik kapsamında İdareden 01.07.2010 tarihine kadar işletme izni veya geçici işletme izni alınması zorunludur. Aksi halde izin alınıncaya kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.

 

ifadelerinin bulunduğu,

 

Bu kapsamda, bahse konu Yönetmelik gereği İdareye müracaatı yapılmayan kıyı tesislerine, 31.12.2009 tarihinden sonra gemi yanaştırılmasına izin verilmeyeceği,”

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz