Menu

Duyurular


Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0448-0335 = 19/08/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/08/2010 tarih ve  3745-404/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2010 tarihli ve 13711/48175 sayılı yazısına atfen;

 

5312 No’lu “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve bu kanuna dayalı olarak 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” uygulama alanlarında bulunan veya herhangi bir nedenle uygulama alanlarına girmek isteyen, 500 GRT ve daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler ile petrol ve petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmeye neden olabilecek faaliyetleri icra eden kıyı tesislerini kapsadığı,

 

Bahse konu Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde;

(Kanun)Md.13 “Olaya karışan, olayı gören, duyan veya olaydan haberdar olan herkes, kirlenme veya kirlenme tehlikesini ilgili makam ve acil müdahale birimlerine bildirmekle yükümlüdür”,

 

(Yönetmelik)Md.6(1) “Uygulama alanlarında bulunan veya seyreden devlet gemileri de dahil olmak üzere tüm gemilerin kaptanları, seyirleri esnasında bilgi sahibi oldukları, petrol veya diğer zararlı maddeler sebebiyle meydana gelen bütün olay ve kirlenmeleri Denizcilik Müsteşarlığına, ulusal acil müdahale merkezine, herhangi bir bölgesel acil müdahale merkezine veya Ulusal Acil Müdahale Planında belirtilen irtibat noktalarına en uygun haberleşme vasıtası ile gecikmeksizin bildirirler”

 

(Yönetmelik)Md.6(3) “Kıyı tesislerinde görevli şahıslar da kıyı tesisinde meydana gelen, ya da denizde gözlemlenen herhangi bir kirlilik olayını birinci fıkrada belirtilen esaslara göre ilgili mercilere bildirirler” hükümlerinin yer aldığı,

 

Ayrıca, Kıyı Tesisleri Mali Sorumluluk Sigortasını; Kıyı tesisleri, 5312 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında tariflenen olay sonucunda ortaya çıkan ve yine aynı Kanun ile Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki zararlara karşı yaptırmak zorunda olup bahse konu Kanun’da Md:8 “Kıyı tesisleri, bu Kanun kapsamındaki zararlara karşı malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır, Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kıyı tesislerinin faaliyetine izin verilmez.” hükmü bulunduğu,

 

Kıyı Tesislerinin sahip olmaları gereken Mali Sorumluluk Garantilerinin düzenlenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan; “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” Genel Şartları (01.01.2007) ve “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatları (01.01.2010)” nın yürürlüğe girdiği, İlgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Bu itibarla;

 

1. 5312 Sayılı Kanun çerçevesinde, Kirlilik olayından zarar görenlerin tazminat taleplerinin ve yapılan harcamaların; (Kanun)Md:11 ile Denizcilik Müsteşarlığı’na görev olarak verilmiş olduğu ve (Kanun)Md:6 ile olay sonucu ortaya çıkan zararı ödeyenlerin zarara neden olanlara rücû hakkının saklı olduğu,

 

2. Kıyı Tesisleri, Mali Sorumluluk Sigortasını, Kanun ve Uygulama Yönetmeliğindeki zararlara karşı yaptırmak zorunda bulundukları,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz