Menu

Duyurular


Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No. 7/3)

SİRKÜLER NO: 23.1/0477-352 = 10/08/2007

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 09/08/2007 tarih ve 4057-327/2007 sayılı "Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No. 7/3)" hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2007/3) 09.08.2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahsekonu tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kıyıda yapılabilecek liman, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerinin 1/1000 ölçekli imar planının onaylanmasına yönelik, Denizcilik Müsteşarlığınca verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek olan teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

 

Tebliğin kapsamında, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik, limancılık veya kıyı ile ilgili faaliyetler amacıyla inşa edilecek 1/1000 ölçekli imar planına tabi kıyı tesisleri yer almakta olup, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ile tüm askeri kıyı tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz