Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmet tarifesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 891-715 = 30/11/2020 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.11.2020 tarih ve 3232/1318/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2020 tarih ve 61563 sayılı yazısında ; 

Gemilere verilen kılavuzluk hizmetinde ücret hesaplanmasında tereddüt hasıl olduğundan konuya ilişkin Genel Müdürlüklerinden talimat talep edildiği, Kılavuz ve Römorkörcülük Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin 31.07.2003 tarih ve 216 sayılı Bakanlık Kararı ile yürürlüğe girdiği, söz konusu hizmet tarifesinde çeki işlemlerine ilişkin kılavuzluk ücretleri konusunda bir hüküm bulunmadığı,

Bu itibarla, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verilmesi ile ücretlendirmeye ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilerek uygulamada birliktelik sağlanması için çeki işlemlerinde bundan sonra ki süreçte herhangi bir sebepten dolayı kendi pervanesiyle hareket edemeyen (yüzer havuz ve benzerleri dahil) gemi ve su araçlarının bir gemi (römorkör dahil) yardımı ile çekilmeleri halinde (Türk Boğazları Bölgesi hariç olmak üzere ) bu operasyon ile ilgili kılavuzluk ve römorkörcülük uygulamalarında aşağıdaki talimatlara uyulması gerektiği ifade edilerek ;

1- Kılavuz ve römorkörcülük hizmeti verilip verilmeyeceğine karar verilirken ; çeken ve çekilenin toplam gros tonu dikkate alınır.

2- Kılavuzluk hizmeti ücreti hesabında sadece çekilenin gros tonu dikkate alınarak hesaplama yapılır.

3- Römorkörcülük hizmeti hesabında çekilenin grostonu dikkate alınır ve hesaplanan ücret yüzde yüz oranında artırılarak uygulanır.

4- 2 nci ve 3 üncü maddelerdeki hesaplamalarda çekilenin üzerinde yük veya nesnenin ağırlığı hesaplamaya dahil edilemez.

5- Çeken gemi (römorkör dahil) limana yanaştırılırsa, 2 nci ve 3 üncü maddeki hesaplamalarda çekenin gros tonu dikkate alınır.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetlerinin bu doğrultuda yürütülmesi ve bu hükümlerin aksinde işlem tesis eden kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatlarında 08.01.2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fırkasının (d) bendi gereğince idari yaptırım uygulanacağı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz