Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2  / 0125-096 = 19/02/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/02/2013 tarih ve  696-94 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarih ve 11536 sayılı yazısına atfen;

 

İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan Katma Değer Vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin açıklamaların yer aldığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağının www.gib,gov.tr adresinde “Taslaklar” sekmesinde yayınlandığı belirtilerek Odamızdan Tebliğ Taslağı’nın faaliyet alanımıza giren yönleri ile değerlendirilerek varsa konu hakkındaki görüş ve Önerilerimizin Şubat 2013 sonuna kadar Başkanlıklarına yazılı olarak gönderilmesi istenmektedir.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmek üzere, www.gib.gov.tr adresinde “Taslaklar” sekmesinde yer alan Katma Değer Vargısı Genel Tebliği Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 22 Şubat 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Derneğimiz web sayfasında tamamı yayınlanan söz konusu Tebliğ Taslağı’na http://www.vda.org.tr/Portals/0/duyurular2013/kdvgeneltebligitaslagi.pdf adresinden ulaşabileceğinizi, Taslak Tebliğ’ in konu başlıklarının aşağıdakileri içerdiğini ayrıca bilgilerinize sunarız.

 

I- TEBLİĞİN KONUSU:

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1 32 nci maddesinde sayılan maddelerde düzenlenen istisna uygulamalarının kapsamı ile bu uygulamalardan kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

II- İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN İSTİSNA UYGULAMALARI İLE İHRAÇ KAYITLI TESLİM UYGULAMASI

A. İhracat İstisnası

1.  Mal ihracı

2.  Hizmet ihracı

3.  Roaming hizmetleri

4.  Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler

5.  Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan satışlar (yolcu beraberi eşya)

6. Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılar ile fuar, sergi, panayır katılımcılarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisna

7.  Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

8.  İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

9. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması

B. Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna uygulamaları

1. Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının; tesliminde, tadil, bakım ve onarımında, imal ve inşasına ilişkin alımlarda istisna

2. Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere ilişkin istisna

3. Petrol arama faaliyetlerine ilişkin istisna

4. Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin istisna

5. Teşvikli yatırım mallarına ilişkin istisna

6. Limanlar ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna

7. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna

8. Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerinde istisna

C. Taşımacılık İstisnası

1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde istisna uygulaması

2. Yurtdışına çıkış yapan araçlara motorin teslimlerinde istisna uygulaması

D. Diplomatik İstisna

1. Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklara yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması

2. Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması

3.Uluslararası kuruluş mensupları ile yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisna

E. Diğer İndirim Ve İade Hakkı Tanınan İstisnalar

1. Özürlülerin kullanımına mahsus araç ve gereçlerin tesliminde istisna uygulaması

2. Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri, bunlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları

3. 3996 sayılı kanuna göre yap-işlet-devret veya 3359 sayılı kanun ile 652 sayılı kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisnası uygulaması

4. Büyük ve stratejik yatırımlar kapsamındaki işlemler

5. İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul il özel idaresine bağlı olarak faaliyet gösteren istanbul proje koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler

III- KDV İADE USUL VE ESASLARI

A. İadesi talep edile(bile)cek KDV

1.  İşlemin bünyesine giren KDV (yüklenilen KDV)

2.  İhraç kaydıyla teslimlerde iade edilebilecek KDV

3.  Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisnada iade edilecek KDV

4. Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı (bavul ticareti kapsamında) yapılan satışlarda iade edilecek KDV

5. İadenin işleme muhatap alıcıya yapıldığı durumlarda (önce öde sonra al yöntemi) iade tutarı

B. İade usul ve esasları

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz