Menu

Duyurular


Karasularımızda Scrubber ve Yakıt Kullanımı

SİRKÜLER NO: 20.1 / 71-53 = 03/02/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2020 tarih ve 36712415-160.99-E.7652 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

a) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 13.01.2020 tarih ve 144 sayılı yazısı.

b) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.01.2020 tarih ve 220 sayılı yazısı.

c) 24.10.2019 tarih ve 36712415-160.02-E.78801 sayılı yazımız.

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.11.2019 tarih ve 223599 sayılı yazısı.

İlgi (a) ve (b) yazılarda özetle, karasularımıza ve limanlarımıza gelen gemiler ile Türk Boğazlarından transit geçiş yapan gemilerin kullanacağı yakıt türleri, egzoz temizleme sistemi (scrubber) bulunan gemilerin egzoz gazı yıkama sularının tahliyesinin mümkün olup olmadığı, izin verilen scrubber tipleri, scrubber cihazlarından oluşan atıkların/çamurların hangi atık kabul tesislerine verileceği, bu kapsamda yapılacak uygulamalar ve denetimler hakkında bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL) VT'ncı Eki kapsamında, 01/01/2020 tarihinden itibaren tüm dünyada gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriği %0,5 ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda, boğazlarımızdan transit geçenler dahil olmak üzere seyir yapan tüm gemiler %0,5'Iik kükürt uygulamasına tabidir. Bunun yanı sıra, ülkemizde "Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik" yürürlükte olup, Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında iç sularda ve Liman Başkanlıklarımızın yetkili olduğu idari sahalarda, 2 saatten fazla süre ile bağlı veya demirli halde bulunan gemilerin kükürt miktarı kütlece %0,1'i aşan denizcilik yakıtlarının kullanımı yasaklanmıştır. Bahse konu 7. madde, geçerli sertifikalara sahip iç su araçlarının denizde bulunduğu durumlar ile rıhtımdaki gemilerin makinelerinin çalışmadığı ve karadan elektrikle beslendiği durumlarda uygulanmamaktadır.

İlgi (c) yazımız ile bahse konu kükürt limitlerine uymak amacıyla arzu eden gemilerin uygun yakıt kullanmak yerine, MARPOL Ek Vl'nın 4 üncü kuralı kapsamında egzoz gazı temizleme

sistemlerinin (scrubber) eşdeğer uygulama olarak kabul edileceği bildirilmişti. Bahse konu egzoz gazı temizleme sistemleri Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) MEPC 259(68) sayılı kararında belirtilen hususlara göre gemilere donatımı yapılıp İdare veya yetkili klas kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Bu çerçevede, IMO'nun MEPC 259(68) sayılı kararının yıkama suyu kriterleri başlığında, denize basılacak yıkama suyunun standardı ile ilgili belirli kriterler bulunmakta olup, bahse konu cihazlar bu kriterler kontrol edilerek onaylanmaktadır. Bunun yanı sıra, bazı ülkelerce yıkama sularının denize basılması ile ilgili olarak bilimsel veriler ışığında deniz suyunun yapısını ve denizin doğal yaşamını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yerel sınırlamalar veya tamamen yasaklar getirilebilmektedir. Ülkemizde scrubber yıkama sularının denize deşarjı ve scrubber tiplerine ilişkin hâlihazırda herhangi bir sınırlama veya yasak getirilmemiş olup, bu hususlar konusu itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir.

Bununla beraber, egzoz yıkama suyunun ıslahı sırasında oluşan ve tankta toplanan atıkların/çamurların, IMO'nun MEPC 259(68) sayılı kararı çerçevesinde denize atılması ve gemide yakılması yasak olup, bahse konu bu atıkların uygun kara tesislerine makbuz karşılığı verilerek egzoz gazı temizleme sistemi (EGC) kayıt defterine kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi (ç) yazısında özetle; yıkama suyu atıklarının/çamurlarının toplanmasına yönelik olarak kıyı tesislerine, ayrı ayrı Ter metre küplük tankların (IBC Tank) temin edilmesi, gemilerden yüksek miktarda atık verme bildirimi olduğunda ise konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilmesi, atık alma gemisi işletenlerinin ise gemilerini en yakın zamanda bahse konu bu atıkları da alabilecek şekilde revize etmeleri, scrubber sisteminde oluşan atık ile geminin sludge (slaç) tankındaki atığın karıştırılmadan ayrı ayrı verilerek atık transfer formunda belirtilmesi, 2009/3 sayılı "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında olmayan bahse konu atıkların atımına ilişkin ücretin taraflarca belirlenmesi ve anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin (Çevre ve Şehircilik ti Müdürlüğü) ücreti belirleyeceği şeklinde hususlar belirtilerek ilgililer talimatlandırılmıştır.

 Söz konusu kurallara yönelik denetimler, liman devleti denetim uzmanlan tarafından haberli veya habersiz denetimler şeklinde yapılmakta olup, özellikle geminin; yakıt teslim belgeleri, gemideki mevcut yakıt numunelerinin kontrolü, yakıt numunesi alınarak analiz edilmesi, yakıt değişim prosedürleri, yakıt tüketim hesabı, sülfür kayıt defteri, yağ kayıt defteri, EGC kayıt defteri, gemi jurnalleri ve ilgili kayıtların kontrolü, ilgili gemi sertifikalarının ve scrubber ile ilgili el kitaplarının kontrolü, el kitabı talimatlarına uygunluk kontrolleri, sistemlerin işlerliği ve verilerin kontrolü ve benzeri kontroller yapılabilmekte olup, ülkemizde de benzer şekilde denetimler yapıldığı,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz