Menu

Duyurular


Kanunlara Katılım Kararları Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0447-317 = 13/07/2012

 

12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,

 

-       1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili UluslararasıSözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 6345 sayılı Kanun,

 

-       1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir UluslararasıFonun Kurulmasıile İlgili UluslararasıSözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 6346 sayılı Kanun,

 

-       1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir UluslararasıFonun Kurulmasıile İlgili UluslararasıSözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6348 sayılı Kanun,

 

metinleri aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

KANUN

1969 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ
ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN
SINIRLANDIRMA MİKTARLARININ DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR

KARARA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6345                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 18 Ekim 2000 tarihinde kabul edilen “1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri”ne dair Karara katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşmenin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2012

 

 

 

 

 

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

KANUN

1971 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI

FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ

DEĞİŞTİREN 1992 PROTOKOLÜNÜN TAZMİNAT LİMİTLERİ

DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR KARARA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6346                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 18 Ekim 2000 tarihinde kabul edilen “1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişiklikleri”ne dair Karara katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşmenin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2012

 

 

 

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

KANUN

1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI

FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN

2003 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6348                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 16 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilen “1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin 2003 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2012