Menu

Duyurular


İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6/0583-443 = 19/10/2007

 

Ulaştırma Bakanlığınca, 11/10/2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" aşağıdadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

İZMİT LİMAN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/2/1982 tarihli ve 17616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmit Liman Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

             MADDE 23 – Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

             a) Kılavuzluk Hizmetleri:

             1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler 40° 44' 42'' N, 29° 21' 12'' E mevkiinde kılavuz kaptan almak zorundadır.

             2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş–çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

             3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

             b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

             1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

             2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

             3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             4) 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             almak zorundadır.

             c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

             1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

             2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

             alabilir.

             ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

             d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.