Menu

Duyurular


İthali Uygun Görülen Gemiler, Deniz Araçları ve Yüzer Havuzlar

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0486-398 = 06/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/08/2009 tarih ve  3413-356/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 28.07.2009 tarih ve 220000450 sayılı yazısına atfen;

 

“1. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca ithali uygun görülen eski, kullanılmış, yenileştirilmiş gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların herhangi bir tonaj kısıtlamasına tabi olmaksızın Dış Ticaret Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla İthalat Rejimi Kararı’nın 7.maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan izin alınmaksızın ithalinin mümkün olduğu,

 

2. Söz konusu Yönetmelik kapsamına girmeyen veya Denizcilik Müsteşarlığı’nca gümrük vergisi muafiyetinden yararlanması uygun görünmeyen gemilerin,deniz araçlarının ve yüzer havuzlar ile söz konusu yönetmelikte belirtilen makine, teçhizat, demirbaş gibi diğer eşyaların eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilmesine yönelik müracaatların da Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca İthalat Rejimi Kararı’nın 7.maddesi çerçevesinde değerlendirildiği,

 

3. Ancak, 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5897 sayılı Kanun ile tescili bulunmayan tüm gemi, deniz ve su araçlarının kayıt altına alınmasının ve yabacı bayrak çeken deniz araçlarının Türk bayrağı çekmesinin amaçlandığı, bu kapsamdaki tüm deniz araçlarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca bağlama kütüğüne kaydının uygun görüldüğü, bu kapsamdaki tüm kullanılmış gemi, deniz aracı ve iç su araçlarının ithaline Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca İthalat Rejim Kararı’nın 7.maddesi çerçevesinde izin verilmesinin talep edildiği belirtilerek,

 

4. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ithali uygun görülen (faturalarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasına dair şerh düşülen) eski, kullanılmış,  yenileştirilmiş gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların herhangi bir tonaj kısıtlamasına tabi olmadan İthalat Rejimi Kararı’nın 7.maddesi çerçevesinde ithalinin uygun görüldüğü,

 

5. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik kapsamına girmeyen veya Denizcilik Müsteşarlığı’nca gümrük muafiyetinden yararlanması uygun görülmeyen gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların 5987 sayılı kanun çerçevesinde bağlama kütüğüne kaydı yapılarak Türk bayrağı çekmesine izin verilen her türlü deniz aracının Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygun görülmesi halinde eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak İthalat Rejimi Kararı’nın 2.ve7.maddeleri çerçevesinde ithali, Dış Ticaret Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca altışar aylık periyotlar halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bilgi verilmesi kaydıyla uygun görüldüğü,

ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz