Menu

Duyurular


İthalatta KDV Matrahında Yeni Düzenleme Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2  / 476-357 = 24/07/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/07/2013 tarih ve 2930-450 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı fazla mesai ve memur yolluk işlemleri ödemelerinin ithalatta KDV matrahına girmesi gerektiği konulu bir talimat yazısı yayımlanmıştır.
 
Söz konusu talimatlı yazı;
 
“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 20/05/2013 tarihli 44031 sayılı yazıda; fazla mesai ve memur yolluk giderlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “ithalatta matrah” başlıklı 21. Maddesi karşısındaki durumu ile ilgili olarak;
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) kanununun;
 
-       1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,
-       21/c maddesinde; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV matrahına dahil olduğu,
 
hükmünün yer aldığı,
 
Buna göre fazla mesai ve memur yolluk işlemleri ödemelerinin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
Diğer taraftan gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra yapılan bu kabil giderlerin KDV matrahına dahil edilmeyeceği tabiidir.” şeklindedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz